Регистрирање на уредот (пребарување со Bluetooth)

Можете да пребарувате и регистрирате уреди што ќе се користат за скенирање, печатење итн. Тука е објаснет методот за пребарување и регистрирање уреди во близина преку Bluetooth.
Со овој метод може да се регистрираат само уреди кои поддржуваат директно поврзување.

Предуслови

Бројот на регистрирани уреди не ја достигнал максималната граница.
На оваа апликација може да се регистрираат до 10 уреди. Доколку се регистрирани вкупно 10 уреди, пребарувајте уреди откако ќе ги избришете регистрираните уреди.
Во уредот што го користите започна директно поврзување.
Во уредот е инсталирана опција која е компатибилна со Bluetooth-и која може да ја користите.
Bluetooth се вклучува во поставките за уредот којшто го користите.
Bluetooth се вклучува во поставките на мобилниот терминал.
[App Settings] (поставки за апликацијата) > [User Information] (кориснички информации) е поставено.
Но, [Log in as Guest user] (пријави се како гостин) треба да се деактивира.

Процедури

Пребарување уреди во близина преку Bluetooth

1.Допрете [] во горниот лев агол од почетниот екран на Canon PRINT Business.
Ќе се прикаже екранот [Select Printer] (избери печатач).
2.Допрете на [Nearby Printers] (печатачи во близина).
Ќе се прикажат пронајдените уреди.
Доколку не се открие уредот
Поместете се на локација каде што ќе може да го видите уредот и допрете [Search] (пребарај). Проценетото растојание на кое може да се откриваат уреди преку Bluetooth изнесува 2 m.
3.Изберете го уредот.
4.Потврдете ги информациите за уредот во прикажаната дијалог-рамка → допрете [Add] (додај).
Ако се прикаже екранот на функцијата [Usage] (користење)
Внесете го PIN кодот според инструкциите на екранот и регистрирајте (спарете) го уредот во мобилниот терминал како уред поврзан преку Bluetooth.
Ако се прикаже екранот на функцијата [Wi-Fi Settings] (поставки за Wi-Fi)
Поврзете се на наведената мрежа преку поставките за Wi-Fi на iOS, според инструкциите на екранот.
Ако се прикаже екранот на функцијата [Adjust Sensitivity] (приспособи чувствителност)/[Adjust Sensitivity for Login] (приспособи чувствителност за пријавување)
Приспособувањето на чувствителноста на Bluetooth е потребно за мобилниот терминал што го користите. Приспособете ја чувствителноста според инструкциите на екранот.

Резултат

Уредот се регистрира на списокот на екранот [Select Printer] (избери печатач).
ЗАБЕЛЕШКА
Уредот може да го регистрирате и од екранот за печатење [Preview] (преглед). Допрете на [Printer] (печатач) на екранот [Preview] (преглед) за да се прикаже екранот [Select Printer] (избери печатач).

Поврзани теми