За печатење на содржината од е-пошта

Можете да ја печатите содржината на е-пораките ако ги конвертирате во формат на податоци што е компатибилен со оваа апликација.
Печатете е-пораки на следниот начин.
Повикајте ја оваа апликација од е-пошта и печатете
Можете да печатите е-пораки со повикување на оваа апликација од стандардната апликација за е-пошта на iOS.
Ако ја изберете опцијата за преглед пред печатењето од иконата за одговор на е-пораката и ако ја проширите со двата прста, тогаш ќе се прикаже иконата за споделување. Допрете ја иконата за споделување и изберете ја оваа апликација.

Поврзани теми