Печатење фотографии од фотоалбуми

Можете да избирате и печатите слики од фотоалбуми.

Процедури

Избирање на фотографиите што сакате да ги печатите

1.На почетниот екран на Canon PRINT Business, допрете на [Documents] (документи).
2.Допрете на [Print from Photo Albums] (печати од фотоалбуми).
3.Изберете ги сликите што сакате да ги печатите.
4.Допрете на [Select] (избери)/[Use] (користи) во зголемениот преглед.
5.Ако сакате да печатите повеќе слики, повторете ги чекорите 3-4.
Можете да изберете најмногу 20 слики истовремено.
6.Допрете на [Preview] (преглед).
Ќе се прикаже екранот за [Preview] (преглед).

Печатење на избраната датотека

1.Допрете [Printer] (печатач) и изберете го уредот што ќе се користи за печатење.
2.Допрете ги поставките за печатење за да ги промените.
3.Погледнете го прегледот на екранот [Preview] (преглед).
За да ја проверите втората страница и следните страници
Со допирање на малата сликичка се прикажува зголемен преглед. Ако печатите датотека со повеќе страници, втората страница и последователните страници може да се погледнат во поголеми димензии.
За да избришете непотребни страници
Со допирање на малата сликичка се прикажува зголемен преглед. Прикажете ги непотребните страници и допрете [].
4.На екранот [Preview] (преглед), допрете на [Print] (печати).

Резултат

Избраната фотографија ќе се отпечати.

Поврзани теми