Regjistrimi i pajisjes (kërkimi me Bluetooth)

Mund të kërkoni dhe të regjistroni pajisjet që do të përdorni për skanimin, printimin, etj. Këtu shpjegohet metoda për kërkimin dhe regjistrimin e pajisjeve në afërsi me Bluetooth.

Kërkesat paraprake

Numri i pajisjeve të regjistruara nuk ka arritur kufirin e sipërm.
Mund të regjistrohen deri në 10 pajisje në këtë aplikacion. Nëse janë regjistruar një total prej 10 pajisjesh, kërkoni pajisje pasi të keni fshirë pajisjet e regjistruara.
Një opsion në përputhje me Bluetooth është i instaluar në pajisjen që do të përdorni.
Bluetooth është i aktivizuar te parametrat e pajisjes që po përdorni.
Bluetooth është i aktivizuar te parametrat e terminalit celular.
Është caktuar [App Settings] (Parametrat e aplikacionit) > [User Information] (Informacionet e përdoruesit).
Sidoqoftë, [Log in as Guest user] (Hyni si përdorues vizitor) duhet të çaktivizohet.

Procedurat

Kërkimi për pajisjet në afërsi me Bluetooth

1.Trokitni te [] në këndin e sipërm majtas të ekranit kryesor të Canon PRINT Business.
Shfaqet ekrani [Select Printer] (Zgjidhni printerin).
2.Trokitni te [Nearby Printers] (Printerët në afërsi).
Shfaqen pajisjet e gjetura.
Nëse pajisja nuk zbulohet
Afrohuni në një vendndodhje ku pajisja është e dukshme dhe trokitni te [Search] (Kërkoni). Distanca e llogaritur në të cilën mund të zbulohet një pajisje nga Bluetooth është 2 m/80 inches.
3.Zgjidhni pajisjen → trokitni te [Add] (Shtoni).
Nëse shfaqet ekrani [Usage] (Përdorimi)
Futni kodin PIN sipas ekranit dhe regjistroni (çiftoni) pajisjen në terminalin celular si një pajisje të lidhur me Bluetooth.
Nëse shfaqet ekrani [Wi-Fi Settings] (Parametrat e Wi-Fi)
Lidhuni me rrjetin e specifikuar me parametrat e Wi-Fi të iOS sipas udhëzimeve në ekran.
Nëse shfaqet ekrani [Adjust Sensitivity] (Rregulloni ndjeshmërinë)/[Adjust Sensitivity for Login] (Rregulloni ndjeshmërinë për hyrjen)
Rregullimi i ndjeshmërisë së Bluetooth është i nevojshëm për terminalin celular që po përdorni. Rregulloni ndjeshmërinë sipas udhëzimeve në ekran.

Rezultati

Pajisja regjistrohet në listën e ekranit [Select Printer] (Zgjidhni printerin).
SHËNIM
Mund të regjistroni po ashtu një pajisje nga ekrani i printimit [Preview] (Pamja paraprake). Trokitni te [Printer] (Printeri) në ekranin [Preview] (Pamja paraprake) për të shfaqur ekranin [Select Printer] (Zgjidhni printerin).

Tema të ngjashme