Ekzekutimi i printimit të sigurt

Mund të futni një PIN për të printuar të dhënat dhe ta ruani në pajisje. Ky funksion është i dobishëm kur doni të printoni një dokument konfidencial.
SHËNIM
Kur  (Parametrat/Regjistrimi) > [Function Settings] (Parametrat e funksionit) > [Print] (Printoni) > [PIN Settings for Secure Print Jobs] (Parametrat e PIN-it për punët e sigurta të printimit) > [Require PIN for Job Deletion] (Kërko PIN-in për fshirjen e punës) është caktuar në [On] (Aktiv) për një pajisje të serisë imageRUNNER ADVANCE, punët e printimit të siguruara me një PIN të caktuar nuk mund të fshihen nga pajisja.

Kërkesat paraprake

Pajisja që po përdorni mbështet printimin e sigurt.

Procedurat

Zgjedhja e skedarit për printim

1.Shfaqni skedarin që do të printoni në ekranin e pamjes paraprake të dokumentit.
2.Trokitni te [].
3.Për skedarët e Microsoft Excel (xls dhe xlsx), në ekranin për zgjedhjen e një flete, zgjidhni fletën që dëshironi të printoni → trokitni te [Preview] (Pamja paraprake).
Shfaqet ekrani [Preview] (Pamja paraprake).

Printimi i skedarit të zgjedhur

1.Trokitni te [Printer] (Printeri) dhe zgjidhni pajisjen që do të përdoret për printim.
2.Trokitni te parametrat e printimit → trokitni te [Output Method] (Metoda e daljes).
3.Në ekranin [Output Method] (Metoda e daljes), zgjidhni [Secure Print] (Printimi i sigurt) → trokitni tek ikona e detajeve.
4.Caktoni printimin e sigurt në ekranin [Secure Print] (Printimi i sigurt).
[PIN]:
Vendosni fjalëkalimin e kërkuar kur printoni nga pajisja.
[Confirm User Information When Performing Secure Print] (Konfirmoni informacionet e përdoruesit kur kryeni printimin e sigurt):
Kur është e aktivizuar, shfaqet një kuti dialoguese për të konfirmuar/vendosur emrin e dokumentit, emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin në aplikacion kur ekzekutoni printimin e sigurt.
5.Kthehuni te [Output Method] (Metoda e daljes) > [Print Settings] (Parametrat e printerit) > ekrani [Preview] (Pamja paraprake).
6.Në ekranin [Preview] (Pamja paraprake), trokitni te [Secure Print] (Printimi i sigurt).
7.Zgjidhni një emër dokumenti dhe futni fjalëkalimin në panelin e kontrollit të pajisjes.
SHËNIM
Për informacione rreth printimit të skedarit të ruajtur në pajisje, shikoni manualet e dhëna me pajisjen.

Rezultati

Printohen të dhënat e zgjedhura.

Tema të ngjashme