Ruajtja e të dhënave të printimit në një kuti hyrëse në një pajisje

Mund të ruani të dhënat e printimit në një kuti hyrëse të pajisjes. Mund të printoni, të ndryshoni parametrat dhe të kombinoni të dhënat e ruajtura nga paneli i kontrollit të pajisjes ose nga Remote UI.

Kërkesat paraprake

Pajisja që po përdorni mbështet funksionin e kutisë.

Procedurat

Zgjedhja e skedarit për ruajtje

1.Shfaqni skedarin që do të printoni në ekranin e pamjes paraprake të dokumentit.
2.Trokitni te [].
3.Për skedarët e Microsoft Excel (xls dhe xlsx), në ekranin për zgjedhjen e një flete, zgjidhni fletën që dëshironi të printoni → trokitni te [Preview] (Pamja paraprake).
Shfaqet ekrani [Preview] (Pamja paraprake).

Ruajtja e skedarit të zgjedhur

1.Trokitni te [Printer] (Printeri) dhe zgjidhni pajisjen që do të përdoret për printim.
2.Trokitni te parametrat e printimit → trokitni te [Output Method] (Metoda e daljes).
3.Në ekranin [Output Method] (Metoda e daljes), zgjidhni [Store] (Ruani) → trokitni tek ikona e detajeve.
4.Ndryshoni [Document Name] (Emri i dokumentit).
5.Trokitni te [Mail Box] (Kutia postare).
6.Zgjidhni një numër kutie hyrëse si destinacion të ruajtjes.
7.Kthehuni te [Store] (Ruani) > [Output Method] (Metoda e daljes) > [Print Settings] (Parametrat e printerit) > ekrani [Preview] (Pamja paraprake).
8.Në ekranin [Preview] (Pamja paraprake), trokitni te [Store] (Ruani).

Rezultati

Të dhënat e zgjedhura ruhen në pajisje.
SHËNIM
Për informacione rreth printimit të skedarit në kutinë hyrëse, shikoni manualet e dhëna me pajisjen.

Tema të ngjashme