Printimi i një faqeje uebi

Mund të shfaqni dhe të printoni një faqe interneti.
Ka dy metoda për paraqitjen dhe printimin e një faqeje uebi: metoda ku zgjidhni këtë aplikacion nga menyja e ndarjes në Safari dhe printoni faqen që po shikoni, dhe metoda tjetër ku paraqitni dhe printoni faqen që dëshironi të printoni me këtë aplikacion.
SHËNIM
Nëse e keni hapur drejtpërdrejt një skedar imazhi në internet me Safari, mund të mos arrini ta printoni atë me këtë aplikacion.

Procedurat

Shfaqja e një faqeje interneti për printim

Kur printoni një faqe të paraqitur në Safari
1.Niseni Canon PRINT Business nga menyja e ndarjes e Safari.
Faqja e shfaqur te Safari, shfaqet në ekranin [Web] (Uebi) të Canon PRINT Business.
2.Trokitni te [Preview] (Pamja paraprake).
Shfaqet ekrani [Preview] (Pamja paraprake).
Kur shfaqni faqen që dëshironi të printoni në këtë aplikacion
1.Në ekranin kryesor të Canon PRINT Business, trokitni te [Documents] (Dokumente).
2.Trokitni te [Print from Web] (Printoni nga uebi).
3.Shfaqni faqen e uebit që do të printoni.
4.Trokitni te [Preview] (Pamja paraprake).
Shfaqet ekrani [Preview] (Pamja paraprake).

Printimi i faqes së zgjedhur të uebit

1.Trokitni te [Printer] (Printeri) dhe zgjidhni pajisjen që do të përdoret për printim.
2.Trokitni te parametrat e printimit për t'i ndryshuar.
3.Kontrolloni pamjen paraprake në ekranin [Preview] (Pamja paraprake).
Për të kontrolluar faqen e dytë dhe ato më poshtë
Shtypja e imazhit miniaturë tregon një pamje të zmadhuar. Nëse po printoni një skedar me shumë faqe, mund të kontrolloni faqen e dytë dhe ato më pas si pamje të zmadhuara.
Për të fshirë faqe të panevojshme
Shtypja e imazhit miniaturë tregon një pamje të zmadhuar. Shfaqni faqet e panevojshme dhe trokitni [].
4.Në ekranin [Preview] (Pamja paraprake), trokitni te [Print] (Printoni).

Rezultati

Printohet faqja e zgjedhur e internetit.

Tema të ngjashme