Nuk mund të skanoni

Nëse nuk mund të skanoni, kontrolloni të mëposhtmet.
A është caktuar emri i skedarit në pajisje me shkronja/numra me një bajt?
Nëse po skanoni nga një imageRUNNER ADVANCE duke përdorur funksionin [Scan and Send] (Skanoni dhe dërgoni), dhe vendosni një emër skedari në pajisje që përfshin karaktere dybajtëshe, karaktere me shenja diakritike si p.sh., umlaut dhe/ose thekse, ose simbole të caktuara, të dhënat nuk mund të merren me saktësi në këtë aplikacion dhe do të shfaqet një mesazh gabimi transmetimi në pajisje.
Kur të përcaktoni një emër skedari në pajisje, futni një emër skedari duke përdorur karaktere alfanumerike njëbajtëshe ose simbole njëbajtëshe (karaktere ASCII).
A është shumë i lartë rezolucioni i të dhënave të skanuara?
Nëse skanoni të dhëna me një konfigurim rezolucioni të lartë, veprimet e këtij aplikacioni mund të bëhen të paqëndrueshme. Për të stabilizuar veprimet, ulni rezolucionin kur skanoni.
A janë të sakta parametrat e menaxhimit të pajisjes?
Nëse [Management Settings] (Parametrat e menaxhimit) > [License/Other] (Licenca/të tjera) > [MEAP Settings] (Parametrat e MEAP) > [Use SSL] (Përdorni SSL) / [Use TLS] (Përdorni TLS) është vendosur në [On] (Aktiv) në një pajisje imageRUNNER ADVANCE dhe versioni i certifikatës së përdorur është "X.509v1", mund të mos arrini t'i konfiguroni parametrat e skanimit në një terminal celular edhe për pajisjet që mbështesin [Scan for Mobile] (Skanoni për celular) ose pajisjet me Canon Mobile Scanning MEAP Application të instaluar.
Caktoni [Use SSL] (Përdorni SSL)/[Use TLS] (Përdorni TLS) në [Off] (Joaktiv) ose ndryshoni versionin e vërtetimit të pajisjes në "X.509v3" ose në një version më të ri. Për detaje, kontaktoni me administratorin e pajisjes.
A janë të saktë parametrat e rrjetit të pajisjes?
Nëse caktoni [On] (Aktiv) për [Preferences] (Preferencat) > [Network] (Rrjeti) > [TCP/IP Settings] (Parametrat e TCP/IP) > [Proxy Settings] (Parametrat e përfaqësuesit) në pajisjen imageRUNNER ADVANCE, skanimi mund të mos funksionojë siç duhet. Në një rast të tillë, caktojeni në [Off] (Joaktiv) dhe skanoni përsëri.