Používání aplikace k odesílání faxů ze zařízení

Pomocí této aplikace můžete odesílat faxy ze zařízení a měnit nastavení faxu.
Tlačítko pro odeslání faxu pomocí výchozího nastavení je registrováno jako výchozí, ale vy můžete také registrovat přizpůsobené nastavení.
Registrací často používaného nastavení a cílů v tlačítcích můžete spustit registrované operace jednoduše klepnutím tlačítka. Zaregistrovaná tlačítka lze používat na všech multifunkčních zařízeních, která tuto funkci podporují.

Nezbytné předpoklady

Používané zařízení umožňuje vykonávat úlohy z mobilních terminálů
Chcete-li povolit nastavení na ovládacím panelu zařízení, řiďte se následujícím postupem.
Zobrazte [Management Settings] (Nastavení správy) > [License/Other] (Licence/Jiné) z části (Nastavení/Registrace) → nastavte možnost [Allow Jobs to Be Performed from Mobile Device] (Povolit provádění úloh na mobilním zařízení) na [On] (Zap).
[Log in as Guest user] (Přihlásit se jako uživatel typu Host) je zakázán v [App Settings] (Nastavení aplikace) > [User Information] (Informace o uživateli)
POZNÁMKA
Pokud je povoleno ověřování uživatele zařízení a [Display When Function Is Selected] (Zobrazit při výběru funkce) je nastaven v [Login Screen Display Settings] (Nastavení zobrazení přihlašovací obrazovky), zobrazte před provedením operace některou z následujících obrazovek.
Main Menu/Home
Mobile Portal
Pokud se zobrazí softwarová klávesnice na obrazovce ověřování klávesnice, před provedením operace softwarovou klávesnici uzavřete.

Postupy

1.Klepněte na ikonu [] v levém horním rohu domovské obrazovky aplikace Canon PRINT Business.
Zobrazí se obrazovka [Select Printer] (Vybrat tiskárnu).
2.Vyberte používané zařízení.
3.Klepněte na ikonu [Other Functions] (Další funkce) na domovské obrazovce aplikace Canon PRINT Business.
4.Klepněte na ikonu [Fax].
Při odesílání faxu s výchozími nastaveními
5.Na obrazovce [Fax] klepněte na ikonu [Fax].
6.Zadejte cílovou adresu.
Chcete-li zadat hvězdičku, libru nebo čárku (pauzu), klepněte na oblast zadávání [Fax Number] (Faxové číslo) a pak klepněte na [*#] v numerických klávesách.
K otevření adresáře koncového mobilního zařízení a zadání cíle můžete také klepnout na [+].
Výchozí nastavení faxu je stanoveno, ale vy ho můžete změnit klepnutím na nastavení.
7.Umístěte originály do zařízení a klepněte na [Start].
Úlohu lze zrušit, pokud vložíte originály po klepnutí [Start].
8.Potvrďte cílové umístění na zobrazené obrazovce a klepněte na [OK].
Pokud se zobrazí obrazovka [Enter PIN Code] (Zadat kód PIN), zadejte PIN kód o čtyř číslicích zobrazený na obrazovce zařízení.
POZNÁMKA
Můžete povolit, aby se v [App Settings] (Nastavení aplikace) > [Confirm Entered Fax Number] (Potvrdit zadané číslo faxu) zobrazovalo pole pro potvrzení zadaného čísla faxu při ručním zadávání cílového umístění.
V závislosti na používané aplikaci adresáře nemusí být tato aplikace schopná otevírat cílová umístění. V takovém případě použijte jinou aplikaci adresáře.
Při registraci nového tlačítka
5.Na obrazovce [Fax] klepněte na ikonu [Add Button] (Přidat tlačítko).
6.Zadejte nastavení k registraci na tlačítko, číslo cílového faxu a název tlačítka a klepněte na [Store] (Úložiště).
POZNÁMKA
Pro všechna nastavení, která nejsou nakonfigurována v aplikaci, se použijí nastavení zařízení.

Výsledek

Fax se odešle do stanoveného umístění.
Pokud jste zaregistrovali nové tlačítko, přidá se na obrazovku [Fax].
POZNÁMKA
Chcete-li změnit nastavení registrovaného tlačítka, klepněte na [] napravo od tlačítka.
K roztřídění tlačítek nebo odstranění tlačítka klepněte na ikonu [Edit] (Upravit) v pravém horním rohu obrazovky.
Pokud se zobrazí zpráva „The job has been canceled because the printer was being used, or a timeout occurred.“, přihlaste se do zařízení před provedením operace nebo změňte nastavení vizuální zprávy zařízení.
Pokud se zobrazí zpráva „Could not perform the job because the job settings on the printer are incorrect, or another operation was being processed.“, zkontrolujte nastavení zařízení [Fax] a změňte všechna nastavení, která jsou ve střetu s nastaveními uvedenými v aplikaci.

Související témata