Registrace zařízení (registrace pomocí funkce Wi-Fi Direct)

Můžete vyhledat a zaregistrovat zařízení, která budou používána pro skenování, tisk atd. Zde je vysvětlena metoda registrace zařízení pomocí funkce Wi-Fi Direct.

Nezbytné předpoklady

Počet zaregistrovaných zařízení nedosáhl horního limitu.
V této aplikaci můžete registrovat až 10 zařízení. Pokud jste zaregistrovali 10 zařízení, můžete nové zařízení zaregistrovat až po odstranění nějakého stávajícího.
Koncové mobilní zařízení a používané zařízení podporují funkci Wi-Fi Direct.
V nastavení používaného zařízení je povolena a spuštěna technologie Wi-Fi Direct.
Informace o poloze jsou povoleny v [App Settings] (Nastavení aplikace) > [Use Wi-Fi Direct Printer] (Použít tiskárnu Wi-Fi Direct).

Postupy

Spuštění funkce Wi-Fi Direct s koncovým mobilním zařízením

1.Z obrazovky nastavení Wi-Fi OS koncového mobilního zařízení otevřete obrazovku Wi-Fi Direct a ze zařízení detekovaných funkcí Wi-Fi Direct vyberte to, které chcete používat.

Umožnění připojení k zařízení

1.Když zařízení obdrží žádost o připojení z koncového mobilního zařízení, zobrazí se na obrazovce zařízení zpráva informující o této skutečnosti. V takovém případě uveďte zařízení v činnost, abyste umožnili připojení.

Registrace zařízení

1.Klepněte na ikonu [] v levém horním rohu domovské obrazovky aplikace Canon PRINT Business.
Zobrazí se obrazovka [Select Printer] (Vybrat tiskárnu).
2.Klepněte na ikonu [Auto Search (Wi-Fi)] (Automatické vyhledání (Wi-Fi)).
Zobrazí se zjištěná zařízení.
3.Vyberte zařízení.
4.Potvrďte informace o zařízení v zobrazeném dialogovém okně → klepněte na položku [Add] (Přidat).

Výsledek

Zařízení se zaregistruje do seznamu na obrazovce [Select Printer] (Vybrat tiskárnu).
POZNÁMKA
Zařízení můžete také zaregistrovat na obrazovce [Preview] (Náhled). Klepnutím na možnost [Printer] (Tiskárna) na obrazovce [Preview] (Náhled) zobrazíte obrazovku [Select Printer] (Vybrat tiskárnu).

Související témata