Tisk souborů

Soubory uložené v mobilních zařízeních, soubory v cloudovém úložišti nebo soubory na SD kartě můžete tisknout.

Nezbytné předpoklady

Při provádění přímého tisku souboru PDF

U zařízení vybavených funkcí přímého tisku souborů PDF* můžete soubor PDF odeslat přímo do zařízení a vytisknout jej.
Používané zařízení je kompatibilní s přímým tiskem souborů PDF.*
*Ikona [] je zobrazena na obrazovce [Select Printer] (Vybrat tiskárnu).
Na obrazovce [Printer Details] (Podrobnosti o tiskárně) > [Print Options] (Možnosti tisku) je možnost [PDF Direct Print] (Přímý tisk PDF) nastavena na zapnuto.
POZNÁMKA
U jiných než výše uvedených zařízení se vykreslování pro tisk provádí v koncovém mobilním zařízení.

Postupy

Výběr souborů k tisku

1.Na domovské obrazovce Canon PRINT Business klepněte na položku [Documents] (Dokumenty).
2.Vyberte soubor k tisku na zobrazené obrazovce výběru souboru.
Pokud vyberete soubor PDF a zobrazí se zpráva [This file is password protected.] (Tento soubor je chráněn heslem.), zadejte heslo nastavené v souboru PDF.
Zobrazí se obrazovka s náhledem dokumentu.
3.Na obrazovce náhledu klepněte na ikonu [].
Zobrazí se obrazovka [Preview] (Náhled).

Tisk vybraného souboru

1.Klepněte na položku [Printer] (Tiskárna) a vyberte zařízení, které bude používáno pro tisk.
2.Klepnutím změňte požadovaná nastavení tisku.
3.Zkontrolujte náhled na obrazovce [Preview] (Náhled).
Vytvoření náhledu
Pokud se nezobrazí miniatura, vytvoří se náhled při klepnutí na položku [Preview] (Náhled).
Náhled vytvořte po dokončení nastavení tisku.
Kontrola druhé stránky a dalších stránek
Klepnutím na miniaturu se zobrazí zvětšený náhled. Při tisku vícestránkového souboru můžete zkontrolovat druhou a následující stránky jako zvětšené náhledy.
Odstranění nežádoucích stránek
Klepnutím na miniaturu se zobrazí zvětšený náhled. Zobrazte nežádoucí stránky a klepněte na ikonu []. Při provádění přímého tisku souboru PDF nelze odstranit nepotřebné stránky.
4.Na obrazovce [Preview] (Náhled) klepněte na ikonu [Print] (Tisk).
POZNÁMKA
Zobrazí-li se dialogové okno s potvrzením použití služby Data Conversion Service, nastavte v případě potřeby server proxy a klepněte na tlačítko [OK].

Výsledek

Vybraný soubor se vytiskne.
POZNÁMKA
Pokud nelze soubory PDF řádně vytisknout na zařízení, které nepodporuje přímý tisk souborů PDF, může ke zlepšení výsledku pomoci přepnutí mezi možnostmi [On] (Zap) a [Off] (Vyp) pro položku [PDF Preview Method] (Metoda náhledu PDF) > [Data Conversion Service] (Služba konverze dat) na obrazovce [Print Settings] (Nastavení tisku).

Související témata