Korzystanie z aplikacji do wysyłania z urządzenia zeskanowanych danych

Dzięki tej aplikacji, możesz skorzystać z funkcji skanowania urządzenia, zmieniać ustawienia skanowania i wysyłać zeskanowane dane.
Przyciski do wysyłania zeskanowanych danych przez e-mail lub wysyłania zeskanowanych danych do siebie mają domyślne przypisanie, jednak możliwe jest przypisanie spersonalizowanych ustawień.
Przypisując do przycisków często używane ustawienia i odbiorców, możesz wykonać zarejestrowane operacje dotknięciem przycisku.

Wymagania wstępne

Urządzenie pozwala również wykonywanie zadań z urządzeń przenośnych
Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby umożliwić konfigurację z poziomu panelu sterowania urządzenia.
Wyświetl [Management Settings] (Ustawienia zarządzania) > [License/Other] (Licencja/Inne) z (Settings/Registration) → ustaw [Allow Jobs to Be Performed from Mobile Device] (Zezwól na wykonywanie zadań z urządzenia mobilnego) na [On] (Wł.).
[Log in as Guest user] (Zaloguj się jako użytkownik-gość) jest wyłączone w [App Settings] (Ustawienia aplikacji) > [User Information] (Informacje o użytkowniku)
ustawiono [App Settings] (Ustawienia aplikacji) > [Send To] (Wyślij do) (jeśli wyślesz zeskanowane dane do siebie)
UWAGA
Jeśli uwierzytelnianie użytkownika urządzenia jest włączone i [Display When Function Is Selected] (Wyświetl jeśli wybrano funkcję) ustawione jest na [Login Screen Display Settings] (Ustawienia wyświetlania ekranu logowania), przed wykonaniem operacji wyświetl jeden z następujących ekranów.
Main Menu/Home
Mobile Portal
Jeżeli klawiatura oprogramowania zostanie wyświetlona na ekranie uwierzytelniania klawiatury, przed wykonaniem operacji zamknij klawiaturę oprogramowania.

Procedury

1.Wybierz opcję [] w lewym górnym rogu ekranu głównego aplikacji Canon PRINT Business.
Zostanie wyświetlony ekran [Select Printer] (Wybierz drukarkę).
2.Wybierz używane urządzenie.
3.Wybierz opcję [Other Functions] (Inne funkcje) na ekranie głównym aplikacji Canon PRINT Business.
4.Wybierz opcję [Scan and Send by E-Mail] (Zeskanuj i wyślij przez E-Mail).
Wysyłając zeskanowane dane przez e-mail
5.Na ekranie [Scan and Send by E-Mail] (Zeskanuj i wyślij przez E-Mail) wybierz opcję [Scan and Send by E-Mail] (Zeskanuj i wyślij przez E-Mail).
6.Wprowadź adresata, tytuł i treść.
Możesz dotknąć [+] aby otworzyć książkę adresową urządzenia przenośnego i wybrać odbiorcę.
Aby zmienić ustawienia skanowania, wybierz [Detailed Settings] (Ustawienia szczegółowe).
7.Umieść na urządzeniu i dotknij [Start].
Zadanie może zostać anulowane jeśli oryginały umieścisz po dotknięciu [Start].
8.Potwierdź odbiorcę na wyświetlonym ekranie i dotknij [OK].
Jeśli wyświetlony zostanie ekran [Enter PIN Code] (Wprowadź kod PIN), wprowadź czterocyfrowy kod PIN wyświetlony na ekranie urządzenia.
UWAGA
W przypadku niektórych aplikacji książki adresowej, uzyskanie dostępu do listy odbiorców może być niemożliwe. W takim przypadku skorzystaj z innej aplikacji książki adresowej.
Wysyłając zeskanowane dane do siebie
5.Na ekranie [Scan and Send by E-Mail] (Zeskanuj i wyślij przez E-Mail) wybierz opcję [Scan and Send to Myself] (Zeskanuj i wyślij do siebie).
6.Wprowadź tytuł i treść.
Odbiorcę można zmienić w [App Settings] (Ustawienia aplikacji) > [Send To] (Wyślij do).
Aby zmienić ustawienia skanowania, wybierz [Detailed Settings] (Ustawienia szczegółowe).
7.Umieść na urządzeniu i dotknij [Start].
Zadanie może zostać anulowane jeśli oryginały umieścisz po dotknięciu [Start].
8.Potwierdź odbiorcę na wyświetlonym ekranie i dotknij [OK].
Jeśli wyświetlony zostanie ekran [Enter PIN Code] (Wprowadź kod PIN), wprowadź czterocyfrowy kod PIN wyświetlony na ekranie urządzenia.
Rejestrując nowy przycisk
5.Na ekranie [Scan and Send by E-Mail] (Zeskanuj i wyślij przez E-Mail) wybierz opcję [Add Button] (Dodaj przycisk).
6.Podaj ustawienia do zarejestrowania przycisku, adresu e-mail odbiorcy, nazwę przycisku i dotknij [Store] (Zapisz).

Wynik

Zeskanowane dane zostaną wysłane do zdefiniowanego odbiorcy.
Jeśli zarejestrowano nowy przycisk, zostaje on dodany na ekranie [Scan and Send by E-Mail] (Zeskanuj i wyślij przez E-Mail).
UWAGA
Aby zmienić ustawienia zarejestrowanego przycisku, dotknij [] po prawej stronie przycisku.
Aby posortować przyciski lub usunąć przycisk, dotknij Edit po prawej stronie przycisku.
Jeśli wyświetlona zostanie wiadomość "The job has been canceled because the printer was being used, or a timeout occurred.", zaloguj się na urządzenie przed wykonaniem operacji lub zmień ustawienia wizualnej wiadomości urządzenia.
Jeśli wyświetlony zostanie komunikat "Could not perform the job because the job settings on the printer are incorrect, or another operation was being processed.", zaznacz ustawienia [Scan and Send] (Skanuj i wyślij) urządzenia i dokonaj zmian wszystkich ustawień, które kolidują z ustawieniami podanymi w aplikacji.

Tematy pokrewne