Rejestrowanie urządzenia (wyszukiwanie przy użyciu sieci Wi-Fi)

Można wyszukiwać i rejestrować urządzenia, które będą używane do skanowania, drukowania itd. Dostępne są metody automatycznego znajdowania urządzeń w sieci i znajdowania urządzeń poprzez określenie adresu IP lub nazwy DNS (FQDN).

Wymagania wstępne

Liczba zarejestrowanych urządzeń nie osiągnęła górnego limitu.
W tej aplikacji można zarejestrować maksymalnie 10 urządzeń. Jeżeli zarejestrowano łącznie 10 urządzeń, wyszukaj urządzenia po usunięciu zarejestrowanych urządzeń.

Procedury

Automatyczne wyszukiwanie urządzeń w tej samej sieci

1.Wybierz opcję [] w lewym górnym rogu ekranu głównego aplikacji Canon PRINT Business.
Zostanie wyświetlony ekran [Select Printer] (Wybierz drukarkę).
2.Wybierz opcję [Auto Search (Wi-Fi)] (Wyszukiwanie automatyczne (Wi-Fi)).
Zostaną wyświetlone wykryte urządzenia.
3.Wybierz urządzenie.
4.Sprawdź informacje o urządzeniu w wyświetlonym oknie dialogowym → dotknij opcji [Add] (Dodaj).
UWAGA
Jeżeli urządzenie, którego chcesz użyć, nie jest wyświetlane, wyszukaj je za pomocą opcji [Manual Search (Wi-Fi)] (Wyszukiwanie ręczne (Wi-Fi)).

Ręczne wyszukiwanie urządzeń poprzez wprowadzenie adresu IP / nazwy DNS (FQDN)

1.Wybierz opcję [] w lewym górnym rogu ekranu głównego aplikacji Canon PRINT Business.
Zostanie wyświetlony ekran [Select Printer] (Wybierz drukarkę).
2.Wybierz opcję [Manual Search (Wi-Fi)] (Wyszukiwanie ręczne (Wi-Fi))
3.Wprowadź adres IP lub nazwę DNS (FQDN) urządzenia, którego chcesz użyć.
W przypadku wyszukiwania poprzez określenie adresu DNS
Wprowadź FQDN.
<FQDN Przykładowy wpis>
Jeśli nazwa hosta to „device01”, nazwa subdomeny to „aaa”, a nazwa domeny to „bbb.com”:
device01.aaa.bbb.com
4.Wybierz urządzenie.
5.Sprawdź informacje o urządzeniu w wyświetlonym oknie dialogowym → dotknij opcji [Add] (Dodaj).

Wynik

Urządzenie zostanie zarejestrowane na liście na ekranie [Select Printer] (Wybierz drukarkę).
UWAGA
Urządzenie można zarejestrować także na ekranie drukowania [Preview] (Podgląd). Wybierz opcję [Printer] (Drukarka) na ekranie [Preview] (Podgląd), aby wyświetlić ekran [Select Printer] (Wybierz drukarkę).

Tematy pokrewne