Rejestracja urządzenia (rejestracja przy użyciu funkcji Wi-Fi Direct)

Użytkownik może wyszukiwać i rejestrować urządzenia, które będą używane do skanowania, drukowania itd. W tej części objaśniono sposób rejestracji urządzenia przy użyciu funkcji Wi-Fi Direct.

Wymagania wstępne

Liczba zarejestrowanych urządzeń nie osiągnęła górnego limitu.
W tej aplikacji można zarejestrować maksymalnie 10 urządzeń. Jeżeli zarejestrowano łącznie 10 urządzeń, wyszukaj urządzenia po usunięciu zarejestrowanych urządzeń.
Używane urządzenie przenośne i urządzenie obsługują funkcję Wi-Fi Direct.
Funkcja Wi-Fi Direct jest włączona i uruchomiona w ustawieniach używanego urządzenia.
Informacja o pozycji jest włączona w [App Settings] (Ustawienia aplikacji) > [Use Wi-Fi Direct Printer] (Użyj drukarki Wi-Fi Direct).

Procedury

Uruchomienie funkcji Wi-Fi Direct za pomocą urządzenia przenośnego

1.Otwórz ekran funkcji Wi-Fi Direct na ekranie ustawień Wi-Fi systemu operacyjnego urządzenia przenośnego, a następnie wybierz urządzenie, które ma zostać użyte, spośród wykrytych urządzeń Wi-Fi Direct.

Umożliwienie połączenia z urządzeniem

1.Gdy urządzenie odebrało żądanie połączenia z urządzenia przenośnego, komunikat informujący o tym jest wyświetlany na ekranie urządzenia. W takim przypadku należy uruchomić urządzenie, aby umożliwić połączenie.

Rejestracja urządzenia

1.Wybierz opcję [] w lewym górnym rogu ekranu głównego aplikacji Canon PRINT Business.
Zostanie wyświetlony ekran [Select Printer] (Wybierz drukarkę).
2.Wybierz opcję [Auto Search (Wi-Fi)] (Wyszukiwanie automatyczne (Wi-Fi)).
Zostaną wyświetlone wykryte urządzenia.
3.Wybierz urządzenie.
4.Sprawdź informacje o urządzeniu w wyświetlonym oknie dialogowym → dotknij opcji [Add] (Dodaj).

Wynik

Urządzenie zostanie zarejestrowane na liście na ekranie [Select Printer] (Wybierz drukarkę).
UWAGA
Urządzenie można zarejestrować także na ekranie drukowania [Preview] (Podgląd). Wybierz opcję [Printer] (Drukarka) na ekranie [Preview] (Podgląd), aby wyświetlić ekran [Select Printer] (Wybierz drukarkę).

Tematy pokrewne