Wykonywanie bezpiecznego drukowania

Drukowany dokument można zabezpieczyć kodem PIN. Ta funkcja jest przydatna w przypadku drukowania dokumentów poufnych.

Wymagania wstępne

Używane urządzenie obsługuje bezpieczne drukowanie.

Procedury

Wybór pliku do wydrukowania

1.Wyświetl plik, który chcesz wydrukować, na ekranie poglądu dokumentu.
2.Wybierz opcję [].
Zostanie wyświetlony ekran [Preview] (Podgląd).

Drukowanie wybranego pliku

1.Wybierz opcję [Printer] (Drukarka) i wybierz urządzenie używane do drukowania.
2.Wybierz ustawienia drukowania → dotknij opcję [Output Method] (Metoda druku).
3.Na ekranie [Output Method] (Metoda druku) wybierz opcję [Secure Print] (Bezpieczne drukowanie) → dotknij ikonę szczegółów.
4.Skonfiguruj bezpieczne drukowanie na ekranie [Secure Print] (Bezpieczne drukowanie).
[PIN] (Kod PIN):
Wprowadź wymagane hasło podczas drukowania z urządzenia.
[Confirm User Information When Performing Secure Print] (Potwierdź informacje dotyczące użytkownika w razie przeprowadzania drukowania zabezpieczonego):
Jeżeli funkcja jest włączona, podczas bezpiecznego drukowania w aplikacji zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia/ustawiania nazwy dokumentu, nazwy użytkownika i hasła.
5.Wróć do ekranu [Output Method] (Metoda druku) > [Print Settings] (Ustawienia drukowania) > [Preview] (Podgląd).
6.Na ekranie [Preview] (Podgląd) wybierz opcję [Secure Print] (Bezpieczne drukowanie).
7.Wybierz nazwę dokumentu i wprowadź hasło na panelu sterowania urządzenia.
UWAGA
Informacje dotyczące drukowania pliku zapisanego w urządzeniu znajdują się w instrukcjach obsługi dołączonych do urządzenia.

Wynik

Wybrane dane zostaną wydrukowane.

Tematy pokrewne