Nie można skanować

Jeśli nie można skanować, należy sprawdzić następujące elementy.
Czy nazwa pliku została ustawiona na urządzeniu przy użyciu jednobajtowych cyfr/liter?
Jeśli do skanowania używane jest urządzenie imageRUNNER ADVANCE i funkcja [Scan and Send] (Skanuj i wyślij), a nazwa pliku na urządzeniu jest ustalona tak, że zawiera znaki diakrytyczne lub pewne symbole, np. znaki dwubajtowe, umlaut i/lub akcenty, aplikacja nie może prawidłowo odebrać danych i na urządzeniu zostanie wyświetlony komunikat o niepowodzeniu transmisji.
Przy określaniu nazwy pliku w urządzeniu należy wprowadzić nazwę pliku, korzystając z jednobajtowych znaków alfanumerycznych lub jednobajtowych symboli (znaki ASCII).
Czy ustawienia sieciowe na urządzeniu są prawidłowe?
Jeśli wybrano ustawienie [On] (Wł.) w pozycji [Preferences] (Preferencje) > [Network] (Sieć) > [TCP/IP Settings] (Ustawienia TCP/IP) > [Proxy Settings] (Ustawienia proxy) na urządzeniu imageRUNNER ADVANCE, skanowanie może nie być przeprowadzane poprawnie. W takim przypadku wybierz opcję [Off] (Wył.) i ponów skanowanie.