Zariadenie sa nezistilo

Ak zariadenia vyhľadávate z obrazovky [Select Printer] (Výber tlačiarne) > [Auto Search (Wi-Fi)] (Automatické vyhľadávanie (Wi-Fi))/[Nearby Printers] (Blízke tlačiarne), vyhľadané zariadenia sú uvedené tak, ako sa našli. Proces vyhľadávania zariadenia obvykle trvá približne 10 sekúnd.
Ak v nastaveniach Wi-Fi mobilného zariadenia zadáte adresu IP neplatného servera DNS, počas procesu získavania názvu hostiteľa uplynie časový limit, takže proces vyhľadávania zariadenia môže trvať dlhšie.
Ak sa po dokončení vyhľadávania zariadenie nevyhľadá, skúste proces vyhľadávania spustiť znova. Ak sa cieľové zariadenie nevyhľadá ani po dokončení druhého procesu vyhľadávania, pozrite si tieto témy:
POZNÁMKA
Ak zariadenie nie je rozpoznané ani po overení nasledujúcich položiek, mobilné zariadenie reštartujte. Zariadenie nie je rozpoznané.
Ak zariadenie stále nie je možné rozpoznať, obráťte sa na správcu siete a informujte sa o sieťovom prostredí.
Podporované zariadenia
Podporuje zariadenie, ktoré používate, aplikáciu Canon PRINT Business?
Zoznam podporovaných zariadení si pozrite na stránke podpory aplikácie Canon PRINT Business.
Sieťové prostredie (ak je názov zariadenia určený názvom servera DNS)
Je adresa IP zariadenia správne zaregistrovaná v tabuľke rozpoznania názvov serverov DNS (normálne/reverzné rozpoznanie)?
Ak aj zmeníte obsah tabuľky rozpoznania názvov, môže chvíľu trvať, kým sa táto zmena premietne do mobilného zariadenia. V takom prípade zariadenie reštartujte alebo ho odpojte a opäť pripojte k sieti Wi-Fi.
Spôsob vyhľadávania
Môžete zariadenie vyhľadať pomocou funkcie [Select Printer] (Výber tlačiarne) > [Manual Search (Wi-Fi)] (Manuálne vyhľadávanie (Wi-Fi))?
V závislosti od sieťového prostredia, v ktorom je mobilné zariadenie pripojené, ho nemusí byť možné vyhľadať pomocou funkcie [Select Printer] (Výber tlačiarne) > [Auto Search (Wi-Fi)] (Automatické vyhľadávanie (Wi-Fi)). V takomto prípade je nutné použiť manuálne vyhľadávanie.
Je možné zariadenie vyhľadať prostredníctvom manuálneho vyhľadávania zariadení tak, že zadám jeho názov FQDN (formát vrátane názvu hostiteľa, názvu subdomény a názvu domény)?
<Príklad zadania názvu FQDN>
Ak je názov hostiteľa „device01“, názov subdomény je „aaa“ a názov domény je „bbb.com“:
device01.aaa.bbb.com
Sieťové nastavenia mobilného zariadenia
Je na mobilnom zariadení zapnutá funkcia [Settings] (Nastavenia) > [Wi-Fi]?
Je na mobilnom zariadení nastavený server HTTP proxy?
Ak používate server HTTP proxy, nastavte ho cez položky [App Settings] (Nastavenia aplikácie) > [Proxy Settings] (Nastavenia servera proxy) v tejto aplikácii.
Ak nepoužívate server HTTP proxy, zmeňte nastavenia rozhrania Wi-Fi mobilného zariadenia na nastavenia, ktoré nepoužívajú server proxy, alebo zadajte adresu IP či názov DNS (FQDN) zariadenia ako hostiteľa, ktorý nepoužíva server proxy. Podrobné informácie vám poskytne správca siete.
Je povolené rozhranie Bluetooth?
Ak na vyhľadávanie zariadení používate Bluetooth, povoľte rozhranie Bluetooth na mobilnom zariadení.
Tiež dávajte pozor na nasledovné.
Držíte mobilné zariadenie vodorovne?
Je snímač Bluetooth skrytý?*
* Umiestnenie snímača Bluetooth sa na jednotlivých zariadeniach líši. Pripojenie sa vám môže podariť nadviazať, ak zmeníte spôsob držania zariadenia.
POZNÁMKA
Ak sa vám nedarí pripojiť pomocou rozhrania Bluetooth a nedošlo k žiadnemu z uvedených problémov, možno sa vám podarí pripojiť, keď sa postavíte pred zariadenie a nadviažete opätovné pripojenie.
Ak ste na zariadení spustili funkciu [Initialize All Data/Settings] (Spustiť všetky údaje/Nastavenia) v ponuke [Management Settings] (Nastavenia správy) > [Data Management] (Nastavenia údajov), zo zoznamu zariadení pripojených cez Bluetooth v nastaveniach mobilného zariadenia odstráňte zariadenie, ktoré sa spúšťa, a znova pomocou aplikácie zaregistrujte (spárujte) zariadenie.
Nastavenia siete pre túto aplikáciu
Zhoduje sa názov komunity SNMP nastavený v časti [App Settings] (Nastavenia aplikácie) > [SNMP Community Name] (Názov komunity SNMP) s nastavením v zariadení?
Sieťové nastavenia zariadenia
Je položka SNMPv1 nastavená na možnosť [On] (Zap)?
Je adresa brány nastavená správne?
Je maska podsiete nastavená správne?