Nedá sa skenovať

Ak sa vám nedá skenovať, pozrite si tieto témy:
Je názov súboru nastavený na jednobajtové písmená/číslice zariadenia?
Ak skenujete zo zariadenia imageRUNNER ADVANCE pomocou funkcie [Scan and Send] (Skenovať a odoslať) a na zariadení nastavíte názov súboru obsahujúci diakritické znaky či určité symboly, ako sú dvojbajtové znaky, prehlásky alebo znaky s diakritickými znamienkami, aplikácia nedokáže správne prijať tieto údaje a na zariadení sa zobrazí hlásenie o chybe odosielania.
Pri zadávaní názvu na zariadení používajte v názvoch súborov iba jednobajtové alfanumerické znaky alebo jednobajtové symboly (znaky ASCII).
Sú nastavenia siete zariadenia správne?
Ak je pre položku [Preferences] (Preferencie) > [Network] (Sieť) > [TCP/IP Settings] (Nastavenia TCP/IP) > [Proxy Settings] (Nastavenia servera proxy) na zariadení imageRUNNER ADVANCE nastavená hodnota [On] (Zap), skenovanie nemusí fungovať správne. V takom prípade preň nastavte možnosť [Off] (Vyp) a skenovanie zopakujte.