Ierīces reģistrēšana (reģistrēšana pēc Wi-Fi Direct)

Var meklēt un reģistrēt ierīces, ko lieto skenēšanai, drukāšanai utt. Tālāk aprakstīts, kā reģistrēt ierīci ar Wi-Fi Direct.

Priekšnoteikumi

Reģistrēto ierīču skaits nav sasniedzis augšējo ierobežojumu.
Šajā lietojumprogrammā var reģistrēt līdz 10 ierīcēm. Ja kopā ir reģistrētas 10 ierīces, meklējiet ierīces pēc reģistrēto ierīču dzēšanas.
Jūsu lietotajā mobilajā terminālē un ierīcē ir atbalstīta funkcija Wi-Fi Direct.
Funkcija Wi-Fi Direct ir aktivizēta un atvērta izmantotās ierīces iestatījumos.
Izvēlnē [App Settings] (Lietojumprogrammu iestatījumi) > [Use Wi-Fi Direct Printer] (Lietot Wi-Fi tiešo printeri) ir iespējota novietojuma informācija.

Procedūras

Darba sākšana ar Wi-Fi Direct mobilajā terminālī

1. Mobilā termināļa operētājsistēmas Wi-Fi iestatījumu ekrānā atveriet ekrānu Wi-Fi Direct un noteikto Wi-Fi Direct ierīču sarakstā izvēlieties ierīci, ko izmantot.

Savienojuma ar ierīci atļaušana

1. Kad ierīcē ir saņemts savienojuma izveides pieprasījums no mobilā termināļa, ierīces ekrānā tiek parādīts attiecīgs ziņojums. Šādā gadījumā veiciet ierīcē darbības, lai atļautu savienojuma izveidi.

Ierīces reģistrēšana

1. Pieskarieties opcijai [] lietojumprogammas Canon PRINT Business galvenā ekrāna kreisā augšējā stūrī.
Tiek parādīts ekrāns [Select Printer] (Atlasīt printeri).
2. Pieskarieties opcijai [Auto Search (Wi-Fi)] (Automātiska meklēšana (Wi-Fi)).
Tiek parādītas noteiktās ierīces.
3. Izvēlieties ierīci.
4. Apstipriniet ierīces informāciju parādītajā dialoglodziņā → pieskarieties opcijai [Add] (Pievienot).

Rezultāts

Ierīce ir reģistrēta sarakstā ekrānā [Select Printer] (Atlasīt printeri).
PIEZĪME
Ierīci varat reģistrēt arī drukāšanas ekrānā [Preview] (Priekšskatījums). Pieskarieties opcijai [Printer] (Printeris) ekrānā [Preview] (Priekšskatījums), lai parādītu ekrānu [Select Printer] (Atlasīt printeri).

Saistītās tēmas