Iestatījumu reģistrēšana ierīces sadaļā Quick Menu (imageRUNNER ADVANCE sērijai, izmantojot funkciju [Scan and Send] (Skenēšana un sūtīšana))

Ja bieži izmantotos skenēšanas iestatījumus reģistrē izvēlnē Quick Menu, vairs nav jāiestata sūtīšanas galamērķa un skenēšanas iestatījumi.

Procedūras

Iestatījumu reģistrēšana izvēlnē Quick Menu

1. Ierīces vadības panelī nospiediet opciju [Scan and Send] (Skenēšana un sūtīšana).
2. Konfigurējiet skenēšanas iestatījumus.
3. Nospiediet [].
4. Nospiediet [Register to Quick Menu] (Reģistrēt ātrajā izvēlnē).
5. Nospiediet [Next] (Tālāk).
6. Norādiet atsaukšanas iestatījumus reģistrējamajai pogai → nospiediet [Next] (Tālāk).
[Display Confirmation Screen When Recalling] (Parādīt apstiprinājuma ekrānu, kad notiek atsaukšana):
Atsaucot iestatījumus, tiek parādīts iestatījumu apstiprinājuma ekrāns.
Norādot iestatījuma statusu [Off] (Izslēgts), iestatījumu atsaukšanas laikā netiek parādīts iestatījumu apstiprinājuma ekrāns.
[Start Operation for Recall] (Sākt atsaukšanas darbības):
Darbs tiek izpildīts, tiklīdz tiek nospiesta poga, nenospiežot elementu [] (Start).
7. Atlasiet reģistrācijas vietu: [Personal] (Personisks) vai [Shared] (Kopīgots) → atlasiet reģistrējamo pogu → nospiediet [Next] (Tālāk).
8. Nospiediet [Name] (Nosaukums)/[Comment] (Komentārs) → ievadiet nosaukumu/komentāru → nospiediet [OK] (Labi).
9.Nospiediet [OK] (Labi) → [Close] (Aizvērt).
Skenēšanas iestatījumi ir reģistrēti ierīces izvēlnē Quick Menu.

Reģistrēto iestatījumu atsaukšana no izvēlnes Quick Menu

1. Nospiediet [] (Quick Menu).
2. Atlasiet [Personal] (Personisks) vai [Shared] (Kopīgots) → nospiediet pogu, ko vēlaties izmantot.
3. Nospiediet [Yes] (Jā).
PIEZĪME
Atkarībā no ierīces tīkla iestatījumiem bezvadu rūteris un mobilās ierīces terminālis, kā arī mobilās ierīces termināļa IP adrese var netikt fiksēta. Ja tā notiek, ierīces ekrānā [Scan and Send] (Skenēšana un sūtīšana) nospiediet [Details] (Detaļas) un mainiet sadaļā [Host Name] (Resursdatora nosaukums) ievadīto IP adresi.

Rezultāts

Reģistrētie skenēšanas iestatījumi tiek atsaukti no ierīces izvēlnes Quick Menu.