Seadet ei tuvastata

Kui tuvastate seadmeid kuva [Select Printer] (Vali printer) > [Auto Search (Wi-Fi)] (Automaatotsing (Wi-Fi)) / [Nearby Printers] (Lähedalasuvad printerid) kaudu, loendatakse leitud seadmed kohe pärast nende tuvastamist. Seadme otsimine võtab tavaliselt aega umbes 10 sekundit.
Kui sisestate mobiiliterminali Wi-Fi sätetes eraldiseisva DNS-serveri IP-aadressi, tekib hostinime hankimise käigus taimaut. Seega võib seadme otsimistoiming pisut aega võtta.
Kui seadet pärast otsimistoimingu lõpetamist ei tuvastata, võidakse see tuvastada, kui alustate otsimist uuesti. Kui seadet pärast uuesti otsimist ikka ei tuvastata, kontrollige järgmist.
MÄRKUS
Kui seadet ei tuvastata isegi pärast järgmist kinnitust, taaskäivitage mobiiliterminal. Seade võidakse tuvastada.
Kui seadet ikka ei tuvastata, võtke võrgukeskkonnaga seoses ühendust oma võrgu administraatoriga.
Toetatud seadmed
Kas teie kasutatav seade toetab rakendust Canon PRINT Business?
Vaadake toetatud seadmete loendit rakenduse Canon PRINT Business kasutajatoe lehelt.
Võrgukeskkond (kui seadme nimi on DNS-serveri poolt määratud)
Kas seadme IP-aadress on DNS-serveri nime resolvimise tabelis õigesti registreeritud (tavaline/vastupidine resolvimine)?
Isegi kui muudate nime resolvimise tabeli sisu, võib kuluda natuke aega enne, kui muudatus mobiiliterminalis kajastub. Kui see juhtub, taaskäivitage terminal või ühendage terminal Wi-Fi-võrgust lahti ja ühendage seejärel uuesti.
Otsimismeetod
Kas seade on tuvastatav kuva [Select Printer] (Vali printer) > [Manual Search (Wi-Fi)] (Käsitsiotsing (Wi-Fi)) kaudu?
Olenevalt võrgukeskkonnast, millega mobiiliterminal ühendatud on, ei pruugi olla võimalik seadet kuval [Select Printer] (Vali printer) > [Auto Search (Wi-Fi)] (Automaatotsing (Wi-Fi)) tuvastada. Kui see juhtub, peate tegema käsitsi otsingu.
Kas saate seadme tuvastada, kui otsite seadet käsitsi, sisestades FQDN-i (vorming hõlmab hostinime, alamdomeeni nime ja domeeni nime)?
<FQDN-i näide>
Kui hostinimi on „device01”, on alamdomeeni nimi „aaa” ja domeeni nimi „bbb.com”:
device01.aaa.bbb.com
Mobiiliterminali võrgusätted
Kas teie mobiiliterminalis on [Settings] (Seaded) > [Wi-Fi] lubatud?
Kas teie mobiiliterminalis on HTTP-puhverserver seadistatud?
Kui kasutate HTTP-puhverserverit, seadistage puhverserver selle rakenduse kuval [App Settings] (Rakenduse seaded) > [Proxy Settings] (Puhverserveri seaded).
Kui te ei kasuta HTTP-puhverserverit, muutke mobiiliterminali Wi-Fi sätteid nii, et need ei kasutaks puhverserverit, või määrake seadme IP-aadress või DNS-i nimi (FQDN) hostiks, mis ei kasuta puhverserverit. Üksikasjade saamiseks konsulteerige oma võrgu administraatoriga.
Kas Bluetooth on lubatud?
Kui kasutate seadmete otsimiseks Bluetoothi, lubage mobiiliterminalis Bluetooth.
Samuti pange tähele järgmist.
Kas hoiate terminali horisontaalselt?
Kas Bluetoothi andur on peidetud?*
* Bluetoothi anduri asukoht erineb olenevalt terminalist. Teil võib olla võimalik ühendus luua, kui muudate terminali hoidmise viisi.
MÄRKUS
Kui te ei saa Bluetoothi kaudu ühendust luua ja ülalnimetatud probleeme ei esine, võib ühenduse loomine õnnestuda, kui loote uuesti ühenduse seadme esiosas.
Kui olete valinud [Initialize All Data/Settings] (Lähtesta kõik andmed/seaded) seadme kuval [Management Settings] (Haldusseaded) > [Data Management] (Andmehaldus) mobiiliterminali sätete alt Bluetoothiga ühendatud seadmete loendist, siis kustutage seade, mis on algväärtustele lähtestatud, ja registreerige (siduge) seade uuesti selles rakenduses.
Selle rakenduse võrgusätted
Kas kuval [App Settings] (Rakenduse seaded) > [SNMP Community Name] (SNMP-kogukonna nimi) määratud SNMP kogukonna nimi vastab selle seadme sättele?
Seadme võrgusätted
Kas SNMPv1 sätte olekuks on määratud [On] (Sees)?
Kas võrguvärava aadress on õigesti seadistatud?
Kas aadressimask on õigesti seadistatud?