Χρήση της εφαρμογής για αποστολή των δεδομένων σάρωσης από μια συσκευή.

Με αυτήν την εφαρμογή μπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία σάρωσης μιας συσκευής, να αλλάξτε τις ρυθμίσεις σάρωσης και να αποστείλετε τα δεδομένα σάρωσης.
Τα πλήκτρα για την αποστολή των δεδομένων σάρωσης μέσω e-mail ή την αποστολή των δεδομένων σάρωσης στον εαυτό σας, έχουν αποθηκευτεί από προεπιλογή, αλλά μπορείτε και εσείς να αποθηκεύσετε προσαρμοσμένες ρυθμίσεις.
Με την καταχώρηση στα πλήκτρα των ρυθμίσεων και προορισμών που χρησιμοποιούνται συχνότερα, μπορείτε να εκτελέσετε τις αποθηκευμένες λειτουργίες, πατώντας απλά το πλήκτρο.

Προαπαιτούμενα

Η συσκευή που χρησιμοποιείται επιτρέπει την εκτέλεση των εργασιών από φορητά τερματικά.
Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής.
Εμφανίστε τις επιλογές [Management Settings] (Ρυθμίσεις Διαχείρισης) > [License/Other] (Άδεια/Άλλο) από την επιλογή (Settings/Registration) → ορίστε την επιλογή [Allow Jobs to Be Performed from Mobile Device] (Να επιτρέπεται η εκτέλεση των εργασιών από την κινητή συσκευή) σε [On].
Το [Log in as Guest user] (Σύνδεση ως επισκέπτης χρήστης) είναι απενεργοποιημένο από τις [App Settings] (Ρυθμίσεις εφαρμογής) > [User Information] (Πληροφορίες χρήστη)
Το [App Settings] (Ρυθμίσεις εφαρμογής) > [Send To] (Αποστολή σε) έχει ρυθμιστεί (αν αποστείλετε τα δεδομένα σάρωσης στον εαυτό σας)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν ο έλεγχος ταυτότητας χρηστών της συσκευής είναι ενεργοποιημένος και η επιλογή [Display When Function Is Selected] (Προβολή όταν η λειτουργία είναι επιλεγμένη) έχει ρυθμιστεί στις ρυθμίσεις [Login Screen Display Settings] (Προβολή ρυθμίσεων οθόνης σύνδεσης), εμφανίζεται κάποια από τις ακόλουθες οθόνες πριν από την εκτέλεση της εργασίας.
Main Menu/Home
Mobile Portal
Αν εμφανίζεται το εικονικό πληκτρολόγιο στην οθόνη πληκτρολογίου ελέγχου ταυτότητας χρηστών, κλείστε το εικονικό πληκτρολόγιο πριν από την εκτέλεση της εργασίας.

Διαδικασίες

1.Πατήστε [] στην επάνω αριστερή γωνία της αρχικής οθόνης της εφαρμογής Canon PRINT Business.
Εμφανίζεται η οθόνη [Select Printer] (Επιλογή εκτυπωτή).
2.Επιλέξτε τη συσκευή που χρησιμοποιείτε.
3.Πατήστε [Other Functions] (Άλλες λειτουργίες) στην αρχική οθόνη της εφαρμογής Canon PRINT Business.
4.Πατήστε [Scan and Send by E-Mail] (Σάρωση και αποστολή μέσω email).
Κατά την αποστολή των δεδομένων σάρωσης μέσω email.
5.Στην οθόνη [Scan and Send by E-Mail] (Σάρωση και αποστολή μέσω email) πατήστε [Scan and Send by E-Mail] (Σάρωση και αποστολή μέσω email).
6.Εισάγετε διεύθυνση προορισμού, θέμα και κείμενο.
Μπορείτε να πατήσετε [+] για να ανοίξετε το βιβλίο διευθύνσεων του φορητού τερματικού και να ορίσετε προορισμό.
Για να αλλάξτε τις ρυθμίσεις σάρωσης, πατήστε [Detailed Settings] (Λεπτομερείς ρυθμίσεις).
7.Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στη συσκευή και πατήστε [Start] (Εκκίνηση).
Η εργασία ενδέχεται να ακυρωθεί αν τοποθετήσετε τα πρωτότυπα αφού πατήσετε [Start] (Εκκίνηση).
8.Επιβεβαιώστε τον προορισμό στην οθόνη που εμφανίζεται και πατήστε [OK].
Αν εμφανίζεται η οθόνη [Enter PIN Code] (Εισαγωγή κωδικού PIN), εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό PIN που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η εφαρμογή ενδέχεται να μην έχει πρόσβαση στους προορισμούς, ανάλογα με την εφαρμογή βιβλίου διευθύνσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε διαφορετική εφαρμογή βιβλίου διευθύνσεων.
Κατά την αποστολή των δεδομένων σάρωσης στον εαυτό σας
5.Στην οθόνη [Scan and Send by E-Mail] (Σάρωση και αποστολή μέσω email) πατήστε [Scan and Send to Myself] (Σάρωση και αποστολή στον εαυτό μου).
6.Εισάγετε θέμα και κείμενο.
Μπορείτε να αλλάξετε τον προορισμό στις [App Settings] (Ρυθμίσεις εφαρμογής) > [Send To] (Αποστολή σε).
Για να αλλάξτε τις ρυθμίσεις σάρωσης, πατήστε [Detailed Settings] (Λεπτομερείς ρυθμίσεις).
7.Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στη συσκευή και πατήστε [Start] (Εκκίνηση).
Η εργασία ενδέχεται να ακυρωθεί αν τοποθετήσετε τα πρωτότυπα αφού πατήσετε [Start] (Εκκίνηση).
8.Επιβεβαιώστε τον προορισμό στην οθόνη που εμφανίζεται και πατήστε [OK].
Αν εμφανίζεται η οθόνη [Enter PIN Code] (Εισαγωγή κωδικού PIN), εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό PIN που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής.
Κατά την καταχώρηση νέου πλήκτρου
5.Στην οθόνη [Scan and Send by E-Mail] (Σάρωση και αποστολή μέσω email) πατήστε [Add Button] (Προσθήκη πλήκτρου).
6.Ορίστε τις ρυθμίσεις που θα καταχωρήσετε στο πλήκτρο, τον προορισμό διεύθυνσης email και το όνομα του πλήκτρου, και πατήστε [Store] (Αποθήκευση).

Αποτέλεσμα

Τα δεδομένα σάρωσης αποστέλλονται στον καθορισμένο προορισμό.
Αν εισάγετε ένα νέο πλήκτρο, προστίθεται στην οθόνη [Scan and Send by E-Mail] (Σάρωση και αποστολή μέσω email).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενός καταχωρημένου πλήκτρου, πατήστε [] στα δεξιά του πλήκτρου.
Για να ταξινομήσετε ή να διαγράψετε ένα πλήκτρο, πατήστε το εικονίδιο Edit πάνω δεξιά στην οθόνη.
Αν εμφανίζεται το μήνυμα "The job has been canceled because the printer was being used, or a timeout occurred.", συνδεθείτε στη συσκευή πριν από την εκτέλεση της εργασίας ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις εικονικού μηνύματος της συσκευής.
Αν εμφανίζεται το μήνυμα "Could not perform the job because the job settings on the printer are incorrect, or another operation was being processed.", ελέγξτε τις ρυθμίσεις [Scan and Send] (Σάρωση & Αποστολή) της συσκευής και τις ρυθμίσεις που ενδέχεται να είναι αντίθετες με τις καθορισμένες ρυθμίσεις στην εφαρμογή.

Σχετικά θέματα