Αποστολή διεύθυνσης προορισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη λειτουργία [Scan and Send] (Σάρωση & Αποστολή) / [Scan] (Σάρωση) στη συσκευή

Μπορείτε να στείλετε μια διεύθυνση προορισμού που είναι αποθηκευμένη στο Βιβλίο διευθύνσεων του φορητού τερματικού στη συσκευή. Η αποσταλμένη διεύθυνση προορισμού μπορεί να καθοριστεί ως προορισμός όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία [Scan and Send] (Σάρωση & Αποστολή) / [Scan] (Σάρωση) στη συσκευή. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε ένα θέμα, κείμενο και ένα όνομα αρχείου στην εφαρμογή και να τα στείλετε στη συσκευή. Για να επιλέξετε τη συσκευή στην οποία θα γίνει αποστολή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία NFC, Bluetooth ή έναν κωδικό QR.

Προαπαιτούμενα

Έχει οριστεί η ρύθμιση [App Settings] (Ρυθμίσεις εφαρμογής) > [User Information] (Πληροφορίες χρήστη). (Όταν έχει οριστεί λειτουργία ελέγχου ταυτότητας χρήστη στη συσκευή)

Διαδικασίες

Καθορισμός του προορισμού με το φορητό τερματικό

1.Στην αρχική οθόνη, πατήστε [Other Functions] (Άλλες λειτουργίες) > [Provide Address] (Παροχή διεύθυνσης).
2.Εισάγετε διεύθυνση προορισμού/στοιχεία κοινοποίησης/θέμα/όνομα αρχείου/κείμενο.

Επιλογή συσκευής και αποστολή της διεύθυνσης προορισμού

Κατά την επιλογή συσκευής με επαφή, μέσω της τεχνολογίας NFC
Διαδικασίες στη συσκευή
3.Πατήστε [Scan and Send] (Σάρωση & Αποστολή) ή [Scan] (Σάρωση) > [E-Mail] στον πίνακα ελέγχου.
Διαδικασίες στο φορητό τερματικό
4.Ενώ εμφανίζεται η οθόνη [Provide Address] (Παροχή διεύθυνσης), ακουμπήστε το φορητό τερματικό στο σύμβολο NFC της συσκευής.
Η διεύθυνση προορισμού αποστέλλεται στη συσκευή που αγγίξατε.
Κατά την επιλογή της συσκευής μέσω Bluetooth
Διαδικασίες στο φορητό τερματικό
3.Πατήστε [Next] (Επόμενο) στην οθόνη [Provide Address] (Παροχή διεύθυνσης).
4.Επιλέξτε τη συσκευή που χρησιμοποιείτε στην οθόνη [Nearby Printers] (Κοντινοί εκτυπωτές).
Η διεύθυνση προορισμού αποστέλλεται στην επιλεγμένη συσκευή.
Αν η συσκευή δεν εντοπίζεται
Μετακινηθείτε σε μια θέση όπου η συσκευή είναι ορατή και πατήστε [Search] (Αναζήτηση). Η εκτιμώμενη απόσταση για τον εντοπισμό μιας συσκευής μέσω Bluetooth είναι 2 m/80 inches.
Αν εμφανιστεί η οθόνη [Usage] (Χρήση)
Εισάγετε τον κωδικό PIN σύμφωνα με τις οδηγίες στην οθόνη και καταχωρίστε (συζεύξτε) τη συσκευή στο φορητό τερματικό ως συσκευή συνδεδεμένη μέσω Bluetooth.
Αν εμφανιστεί η οθόνη [Adjust Sensitivity] (Ρύθμιση ευαισθησίας)/[Adjust Sensitivity for Login] (Ρύθμιση ευαισθησίας για σύνδεση)
Απαιτείται προσαρμογή της ευαισθησίας Bluetooth στο φορητό τερματικό που χρησιμοποιείτε. Προσαρμόστε την ευαισθησία σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Κατά την επιλογή της συσκευής μέσω κωδικού QR
Διαδικασίες στη συσκευή
3.Εμφανίστε τον κωδικό QR από το [Mobile Portal] (Πύλη για κινητά) στη συσκευή.
Διαδικασίες στο φορητό τερματικό
4.Πατήστε [Next] (Επόμενο) στην οθόνη [Provide Address] (Παροχή διεύθυνσης).
5.Τοποθετήστε τον κωδικό QR που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου της συσκευής μέσα στο πλαίσιο που εμφανίζεται στην οθόνη φωτογραφικής μηχανής του φορητού.
Όταν τοποθετήσετε τον κωδικό QR μέσα στο περίγραμμα, η εφαρμογή σαρώνει αυτόματα τον κωδικό QR.
Η διεύθυνση προορισμού αποστέλλεται στη συσκευή που έχει επιλεγεί μέσω QR.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση [Provide Address to Selected Printer] (Παροχή διεύθυνσης στον επιλεγμένο εκτυπωτή) στις [App Settings] (Ρυθμίσεις εφαρμογής) > [Provide Address] (Παροχή διεύθυνσης), μπορείτε να αποστείλετε μια διεύθυνση προορισμού στη συσκευή που εμφανίζεται στην αρχική οθόνη της εφαρμογής. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν χρειάζεται να επιλέξετε τη συσκευή μετά την εισαγωγή των στοιχείων στην οθόνη [Provide Address] (Παροχή διεύθυνσης).
Η εφαρμογή ενδέχεται να μην μπορεί να αναζητήσει διευθύνσεις, ανάλογα με την εφαρμογή βιβλίου διευθύνσεων που χρησιμοποιείτε. Αν συμβεί αυτό, χρησιμοποιήστε διαφορετική εφαρμογή βιβλίου διευθύνσεων.
Αν σας ζητηθεί να καταχωρίσετε κωδικό πρόσβασης, καταχωρίστε τον στην επιλογή [Remote UI Access PIN] (Κωδικός PIN πρόσβασης στο Remote UI).

Αποτέλεσμα

Στην εφαρμογή εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι η αποστολή διεύθυνσης προορισμού ολοκληρώθηκε.
Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση προορισμού που στείλατε έχει οριστεί ως προορισμός στον πίνακα ελέγχου της συσκευής και συνεχίστε τη χρήση της λειτουργίας [Scan and Send] (Σάρωση & Αποστολή) / [Scan] (Σάρωση).

Σχετικά θέματα