Καταχώριση διακομιστή εκτύπωσης

Μπορείτε να καταχωρίσετε προορισμούς εξόδου που δεν μπορείτε να βρείτε από την οθόνη [Select Printer] (Επιλογή εκτυπωτή) και άλλες συσκευές, πέρα από εκτυπωτές/συσκευές πολλαπλών λειτουργιών (όπως είναι οι διακομιστές εκτύπωσης κ.λπ.).

Προαπαιτούμενα

Ο αριθμός των καταχωρισμένων συσκευών δεν έχει φτάσει στο ανώτερο όριο.
Σε αυτήν την εφαρμογή μπορούν να καταχωριστούν έως και 10 συσκευές. Αν έχουν καταχωριστεί ήδη 10 συσκευές συνολικά, θα πρέπει να διαγράψετε κάποιες από τις καταχωρισμένες συσκευές προτού κάνετε αναζήτηση για νέες συσκευές.

Διαδικασίες

1.Πατήστε [] στην επάνω αριστερή γωνία της αρχικής οθόνης της εφαρμογής Canon PRINT Business.
Εμφανίζεται η οθόνη [Select Printer] (Επιλογή εκτυπωτή).
2.Πατήστε [Manual Search (Wi-Fi)] (Χειροκίνητη αναζήτηση (Wi-Fi))
3.Εισάγετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα DNS (FQDN) της συσκευής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Όταν κάνετε αναζήτηση με καθορισμό DNS
Εισάγετε το FQDN.
<Δείγμα καταχώρισης FQDN>
Αν το όνομα συστήματος είναι «device01», το όνομα δευτερεύοντα τομέα είναι «aaa» και το όνομα τομέα είναι «bbb.com»:
device01.aaa.bbb.com
4.Αν εμφανιστεί το μήνυμα [Could not find a supported printer.] (Δεν ήταν δυνατή η εύρεση υποστηριζόμενου εκτυπωτή.) πατήστε [Register As] (Καταχώριση ως).
5.Στο παράθυρο διαλόγου [Register As] (Καταχώριση ως), εισάγετε ένα όνομα στο πεδίο [Registered Name] (Καταχωρημένο όνομα).
6.Ορίστε [Queue Name] (Όνομα ουράς), [Printer Port] (Θύρα εκτυπωτή) και [Byte count] (Καταμέτρηση byte).
7.Πατήστε [Register] (Καταχώριση).

Αποτέλεσμα

Η συσκευή καταχωρίζεται στη λίστα της οθόνης [Select Printer] (Επιλογή εκτυπωτή).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μπορείτε να αλλάξετε τις πληροφορίες για μια καταχωρισμένη συσκευή στην οθόνη [Printer Details] (Λεπτομέρειες εκτυπωτή).
Ανάλογα με τον διακομιστή εκτύπωσης που χρησιμοποιείτε, αν το όνομα κοινής χρήσης μιας συσκευής που έχει καταχωριστεί με τον διακομιστή εκτύπωσης δεν ταιριάζει με το όνομα που έχει οριστεί στην επιλογή [Queue Name] (Όνομα ουράς) της εφαρμογής Canon PRINT Business, ενδέχεται να μην μπορείτε να εκτυπώσετε.

Σχετικά θέματα