Καταχώριση της συσκευής (Καταχώριση μέσω Wi-Fi Direct)

Μπορείτε να αναζητάτε και να καταχωρίζετε συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν για σάρωση, εκτύπωση κ.λπ. Σε αυτήν την ενότητα εξηγείται η μέθοδος για καταχώριση μιας συσκευής μέσω Wi-Fi Direct.

Προαπαιτούμενα

Ο αριθμός των καταχωρισμένων συσκευών δεν έχει φτάσει στο ανώτερο όριο.
Σε αυτήν την εφαρμογή μπορούν να καταχωριστούν έως και 10 συσκευές. Αν έχουν καταχωριστεί ήδη 10 συσκευές συνολικά, θα πρέπει να διαγράψετε κάποιες από τις καταχωρισμένες συσκευές προτού κάνετε αναζήτηση για νέες συσκευές.
Το φορητό τερματικό και η συσκευή που χρησιμοποιείτε υποστηρίζουν Wi-Fi Direct.
Η επικοινωνία Wi-Fi Direct είναι ενεργοποιημένη και έχει εκκινηθεί στις ρυθμίσεις της συσκευής που χρησιμοποιείτε.
Οι πληροφορίες θέσης ενεργοποιούνται επιλέγοντας διαδοχικά [App Settings] (Ρυθμίσεις εφαρμογής) > [Use Wi-Fi Direct Printer] (Χρήση εκτυπωτή Wi Fi Direct).

Διαδικασίες

Έναρξη Wi-Fi Direct με φορητό τερματικό

1.Ανοίξτε την οθόνη Wi-Fi Direct από την οθόνη των ρυθμίσεων Wi-Fi του λειτουργικού συστήματος του φορητού τερματικού και επιλέξτε τη συσκευή που θα χρησιμοποιήσετε από τις εντοπισμένες συσκευές Wi-Fi Direct.

Αποδοχή σύνδεσης με συσκευή

1.Όταν η συσκευή λάβει μια αίτηση σύνδεσης από ένα φορητό τερματικό, εμφανίζεται το μήνυμα που την υποδεικνύει στην οθόνη της συσκευής. Στην περίπτωση αυτή, χειριστείτε τη συσκευή για να αποδεχτείτε τη σύνδεση.

Καταχώριση της συσκευής

1.Πατήστε [] στην επάνω αριστερή γωνία της αρχικής οθόνης της εφαρμογής Canon PRINT Business.
Εμφανίζεται η οθόνη [Select Printer] (Επιλογή εκτυπωτή).
2.Πατήστε [Auto Search (Wi-Fi)] (Αυτόματη αναζήτηση (Wi-Fi)).
Θα εμφανιστούν οι συσκευές που έχουν εντοπιστεί.
3.Επιλέξτε τη συσκευή.
4.Επιβεβαιώστε τις πληροφορίες της συσκευής στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται → πατήστε [Add] (Προσθήκη).

Αποτέλεσμα

Η συσκευή καταχωρίζεται στη λίστα της οθόνης [Select Printer] (Επιλογή εκτυπωτή).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μπορείτε επίσης να καταχωρίσετε μια συσκευή από την οθόνη [Preview] (Προεπισκόπηση) της εκτύπωσης. Πατήστε [Printer] (Εκτυπωτής) στην οθόνη [Preview] (Προεπισκόπηση) για να εμφανίσετε την οθόνη [Select Printer] (Επιλογή εκτυπωτή).

Σχετικά θέματα