Τι είναι η Data Conversion Service;

Η Data Conversion Service είναι μια δωρεάν υπηρεσία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά την προεπισκόπηση και την εκτύπωση συγκεκριμένων αρχείων.
Για την εκτύπωση αρχείων Microsoft Office, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την Data Conversion Service.
Όταν χρησιμοποιείτε την Data Conversion Service συνδέεστε σε έναν διακομιστή στο Internet που μετατρέπει τα δεδομένα. Ανάλογα με το περιεχόμενο των δεδομένων προς εκτύπωση και το περιβάλλον επικοινωνίας που χρησιμοποιείτε, η αποστολή και η λήψη δεδομένων ενδέχεται να διαρκέσουν αρκετά λεπτά.
Έλεγχος για πληροφορίες συντήρησης
Η Data Conversion Service εκτελεί μια διεργασία απόδοσης μέσω επικοινωνίας με έναν διακομιστή στο Internet. Αυτή η υπηρεσία ενδέχεται περιστασιακά να μην είναι διαθέσιμη προσωρινά λόγω συντήρησης.
Για να δείτε τις πληροφορίες συντήρησης, πατήστε [] > [Information] (Πληροφορίες) > [About] (Σχετικά) > [Maintenance Information] (Πληροφορίες συντήρησης) στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής οθόνης της εφαρμογής Canon PRINT Business.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν χρησιμοποιείτε την Data Conversion Service για πρώτη φορά, εμφανίζονται οι Terms of Use. Διαβάστε το περιεχόμενο και πατήστε [Agree] (Συμφωνώ), αν συμφωνείτε. Οι Terms of Use είναι δυνατό να επαληθευτούν πατώντας [] > [Information] (Πληροφορίες) > [About] (Σχετικά) > [Terms of Use] (Όροι χρήσης) από την αρχική οθόνη της εφαρμογής Canon PRINT Business.

Σχετικά θέματα