Δεν εντοπίζεται η συσκευή

Όταν αναζητάτε συσκευές από την οθόνη [Select Printer] (Επιλογή εκτυπωτή) > [Auto Search (Wi-Fi)] (Αυτόματη αναζήτηση (Wi-Fi))/[Nearby Printers] (Κοντινοί εκτυπωτές), οι συσκευές που εντοπίζονται αναφέρονται με τη σειρά που ανιχνεύονται. Η διαδικασία αναζήτησης συσκευών συνήθως διαρκεί γύρω στα 10 δευτερόλεπτα.
Αν εισάγετε τη διεύθυνση IP ενός μη έγκυρου διακομιστή DNS στις ρυθμίσεις Wi-Fi του φορητού τερματικού, θα παρουσιαστεί ένα σφάλμα λήξης χρονικού ορίου κατά τη διαδικασία λήψης του ονόματος συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία αναζήτησης συσκευής ενδέχεται να χρειαστεί λίγη ώρα.
Αν η διαδικασία αναζήτησης ολοκληρωθεί και η συσκευή δεν έχει εντοπιστεί, ενδεχομένως να μπορέσετε να την εντοπίσετε αν επαναλάβετε τη διαδικασία αναζήτησης. Αν η συσκευή που αναζητάτε δεν εντοπιστεί με την επανάληψη της αναζήτησης, ελέγξτε τα εξής:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν η συσκευή δεν εντοπιστεί παρόλο που έχετε επιβεβαιώσει τα ακόλουθα στοιχεία, επανεκκινήστε το φορητό τερματικό. Η συσκευή ενδέχεται να εντοπιστεί.
Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να εντοπίσετε τη συσκευή, συμβουλευθείτε τον διαχειριστή του δικτύου σας σχετικά με το περιβάλλον δικτύου.
Υποστηριζόμενες συσκευές
Η συσκευή που χρησιμοποιείτε υποστηρίζει την εφαρμογή Canon PRINT Business;
Ελέγξτε τη λίστα με τις υποστηριζόμενες συσκευές στη σελίδα υποστήριξης της εφαρμογής Canon PRINT Business.
Περιβάλλον δικτύου (αν το όνομα της συσκευής καθορίζεται από έναν διακομιστή DNS)
Έχει καταχωριστεί σωστά η διεύθυνση IP της συσκευής στον πίνακα ανάλυσης ονομάτων διακομιστών DNS (κανονική/αντίστροφη ανάλυση);
Ακόμη κι αν αλλάξετε το περιεχόμενο του πίνακα ανάλυσης ονομάτων, ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος για να εφαρμοστεί η αλλαγή στο φορητό τερματικό. Αν συμβεί αυτό, επανεκκινήστε το τερματικό ή αποσυνδεθείτε από το δίκτυο Wi-Fi και συνδεθείτε ξανά.
Μέθοδος αναζήτησης
Μπορείτε να εντοπίσετε τη συσκευή από το [Select Printer] (Επιλογή εκτυπωτή) > [Manual Search (Wi-Fi)] (Χειροκίνητη αναζήτηση (Wi-Fi));
Ανάλογα με το περιβάλλον δικτύου στο οποίο είναι συνδεδεμένο το φορητό τερματικό, ενδέχεται να μην είναι δυνατός ο εντοπισμός της συσκευής μέσω [Select Printer] (Επιλογή εκτυπωτή) > [Auto Search (Wi-Fi)] (Αυτόματη αναζήτηση (Wi-Fi)). Αν συμβεί αυτό, θα πρέπει να κάνετε χειροκίνητη αναζήτηση.
Μπορείτε να εντοπίσετε τη συσκευή όταν κάνετε χειροκίνητη αναζήτηση για συσκευές με εισαγωγή του FQDN (στοιχεία με ειδική μορφή, που περιλαμβάνουν το όνομα συστήματος, το όνομα υποτομέα και το όνομα τομέα);
<Δείγμα καταχώρισης FQDN>
Αν το όνομα συστήματος είναι «device01», το όνομα δευτερεύοντα τομέα είναι «aaa» και το όνομα τομέα είναι «bbb.com»:
device01.aaa.bbb.com
Ρυθμίσεις δικτύου του φορητού τερματικού
Έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή [Settings] (Ρυθμίσεις) > [Wi-Fi] στο φορητό τερματικό σας;
Έχετε καθορίσει έναν διακομιστή μεσολάβησης HTTP στο φορητό τερματικό;
Αν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης HTTP, ορίστε τον στις επιλογές [App Settings] (Ρυθμίσεις εφαρμογής) > [Proxy Settings] (Ρυθμίσεις Διακομιστή Μεσολάβησης) σε αυτήν την εφαρμογή.
Αν δεν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης HTTP, αλλάξτε τις ρυθμίσεις Wi-Fi του φορητού τερματικού ώστε να μην χρησιμοποιεί διακομιστή μεσολάβησης ή προσδιορίστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα DNS (FQDN) της συσκευής, ως σύστημα που δεν χρησιμοποιεί διακομιστή μεσολάβησης. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον διαχειριστή του δικτύου σας.
Είναι ενεργοποιημένη η επικοινωνία Bluetooth;
Αν χρησιμοποιείτε επικοινωνία Bluetooth για την αναζήτηση συσκευών, ενεργοποιήστε την επικοινωνία Bluetooth στο φορητό τερματικό.
Επίσης, θα πρέπει να προσέξετε τα εξής.
Κρατάτε το τερματικό οριζόντια;
Είναι κρυμμένος ο αισθητήρας Bluetooth;*
* Η θέση του αισθητήρα Bluetooth διαφέρει ανάλογα με το τερματικό. Ίσως μπορέσετε να συνδεθείτε αν αλλάξετε τον τρόπο που κρατάτε το τερματικό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε περίπτωση που η σύνδεση μέσω Bluetooth δεν είναι εφικτή παρόλο που δεν υπάρχουν τα παραπάνω προβλήματα, ίσως μπορέσετε να συνδεθείτε αν επαναλάβετε τη σύνδεση στην εμπρός πλευρά της συσκευής.
Αν έχετε εκτελέσει [Initialize All Data/Settings] (Πλήρης Αρχικοποίηση Δεδομένων/Ρυθμίσεων) επιλέγοντας [Management Settings] (Ρυθμίσεις Διαχείρισης) > [Data Management] (Διαχείριση δεδομένων) στη συσκευή, στη λίστα των συνδεδεμένων συσκευών μέσω Bluetooth στις ρυθμίσεις του φορητού τερματικού, διαγράψτε τη συσκευή που έχει αρχικοποιηθεί και επαναλάβετε την καταχώριση (σύζευξη) της συσκευής σε αυτήν την εφαρμογή.
Ρυθμίσεις δικτύου για αυτήν την εφαρμογή
Το όνομα κοινότητας SNMP που έχετε ορίσει στην επιλογή [App Settings] (Ρυθμίσεις εφαρμογής) > [SNMP Community Name] (Όνομα κοινότητας SNMP) αντιστοιχεί στη ρύθμιση της συσκευής;
Ρυθμίσεις δικτύου της συσκευής
Έχετε επιλέξει [On] για τη ρύθμιση SNMPv1;
Έχετε ρυθμίσει σωστά τη διεύθυνση πύλης επικοινωνίας;
Έχετε ρυθμίσει σωστά τη μάσκα υποδικτύου;