Δεν είναι δυνατή η σάρωση

Αν δεν μπορείτε να σαρώσετε, ελέγξτε τα ακόλουθα.
Το όνομα αρχείου που έχετε ορίσει στη συσκευή περιλαμβάνει μόνο αριθμούς και γράμματα ενός byte;
Αν κάνετε σάρωση από μια συσκευή imageRUNNER ADVANCE με τη λειτουργία [Scan and Send] (Σάρωση & Αποστολή) και έχετε ορίσει ένα όνομα αρχείου στη συσκευή που περιλαμβάνει διακριτικά σημάδια ή συγκεκριμένα σύμβολα, όπως χαρακτήρες δύο byte, διαλυτικά ή/και τόνους, τότε δεν είναι δυνατή η σωστή λήψη των δεδομένων στην εφαρμογή και στη συσκευή θα εμφανιστεί ένα σφάλμα αποτυχίας μετάδοσης.
Όταν προσδιορίζετε ένα όνομα αρχείου στη συσκευή, εισάγετε ένα όνομα αρχείου που θα περιλαμβάνει αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ενός byte ή σύμβολα ενός byte (χαρακτήρες ASCII).
Είναι σωστές οι ρυθμίσεις δικτύου της συσκευής;
Αν επιλέξετε [On] στο [Preferences] (Προτιμήσεις) > [Network] (Δίκτυο) > [TCP/IP Settings] (Ρυθμίσεις TCP/IP) > [Proxy Settings] (Ρυθμίσεις Διακομιστή Μεσολάβησης) στη συσκευή imageRUNNER ADVANCE, η σάρωση ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Σε αυτήν την περίπτωση, ορίστε την επιλογή σε [Off] και επαναλάβετε τη σάρωση.