Запаметяване на настройки в Quick Menu на устройството (серия imageRUNNER ADVANCE при използване на функцията [Scan and Send] (Сканиране и изпращане))

Ако запаметите често използвани настройки за сканиране в Quick Menu, не се налага да задавате същите настройки за дестинация на изпращане и сканиране.

Процедури

Запаметяване на настройки в Quick Menu

1.Натиснете [Scan and Send] (Сканиране и изпращане) от контролния панел на устройството.
2.Конфигурирайте настройките за сканиране.
3.Натиснете [].
4.Натиснете [Register to Quick Menu] (Регистриране в бързото меню).
5.Натиснете [Next] (Напред).
6.Задайте настройките, които бихте искали да присъедините към бутона → натиснете [Next] (Напред).
[Display Confirmation Screen When Recalling] (Показване на екран за потвърждение при извикване):
Когато присъединявате настройките, се извежда екран за потвърждение на настройките.
Ако зададете [Off] (Изкл.), екранът за потвърждение на настройките не се извежда, когато присъединявате настройките.
[Start Operation for Recall] (Стартиране на операция за извикване):
Задачата се изпълнява заедно с натискането на бутона, без да е необходимо да натискате [] (Start).
7.Изберете тип запаметяване измежду [Personal] (Лични) и [Shared] (Споделено) → изберете бутон, към който бихте искали да запаметите настройка → натиснете [Next] (Напред).
8.Натиснете [Name] (Име)/[Comment] (Коментар) → въведете име/коментар → натиснете [OK].
9.Натиснете [OK] → [Close] (Затваряне).
Настройките за сканиране се запаметяват в Quick Menu на устройството.

Извикване на присъединени запаметени настройки от Quick Menu

1.Натиснете [] (Quick Menu).
2.Изберете [Personal] (Лични) или [Shared] (Споделено) → натиснете бутона, който искате да използвате.
3.Натиснете [Yes] (Да).
ЗАБЕЛЕЖКА
В зависимост от мрежовите настройки на устройството Canon, безжичния маршрутизатор и мобилното устройство, IP адресът на мобилното устройство може да не бъде фиксиран. Ако това се случи, на екрана [Scan and Send] (Сканиране и изпращане) на устройството натиснете [Details] (Подробности) и променете IP адреса, въведен в [Host Name] (Име на хост).

Резултат

Запаметените настройки за сканиране се извикват от Quick Menu на устройството.