Устройството не е открито

Когато откривате устройства от екрана [Select Printer] (Избор на принтер) > [Auto Search (Wi-Fi)] (Автоматично търсене (Wi-Fi))/[Nearby Printers] (Принтери в близост), откритите устройства се извеждат според реда на откриването им. Откриването на устройството Canon обикновено отнема около 10 секунди.
Ако въведете IP адрес на невалиден DNS сървър в настройките за Wi-Fi на мобилното устройство, възниква таймаут по време на процеса на получаване на хост име, поради това процесът за търсене на устройството Canon може да отнеме известно време.
Ако устройството не бъде открито след приключване на процеса на търсене, можете да го откриете, ако изпълните ново търсене. Ако устройството все още не е открито, след като сте търсили отново, проверете следното:
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако устройството не бъде открито дори след като сте проверили посоченото, рестартирайте мобилното устройство. След това устройството може да бъде открито.
Ако устройството все още не е открито, се консултирайте с мрежовия си администратор за мрежовата среда.
Поддържани устройства
Поддържа ли устройството, което използвате, приложението Canon PRINT Business?
Проверете списъка с поддържани устройства на страницата за поддръжка на Canon PRINT Business.
Мрежова среда (ако името на устройството се определя от DNS сървър)
Правилно ли е запаметен IP адресът на устройството в таблицата за разрешаване на имена в DNS сървъра (нормално/обратно разрешаване)?
Когато сте променили съдържанието на таблицата за разрешаване на имена, отразяването на промяната в мобилното устройство може да отнеме известно време. Ако това се случи, рестартирайте мобилното устройство или прекъснете връзката и след това се свържете отново към Wi-Fi мрежата.
Метод на търсене
Можете ли да откриете устройството от [Select Printer] (Избор на принтер) > [Manual Search (Wi-Fi)] (Ръчно търсене (Wi-Fi))?
В зависимост от мрежовата среда, в която е свързано мобилното устройство, устройството може да не бъде открито чрез [Select Printer] (Избор на принтер) > [Auto Search (Wi-Fi)] (Автоматично търсене (Wi-Fi)). Ако това се случи, трябва да търсите ръчно.
Можете ли да откриете устройството, когато търсите устройства ръчно чрез въвеждане на FQDN (формат, включващ име на хост, име на поддомейн, име на домейн)?
<Пример за въвеждане на FQDN>
Ако името на хоста е "device01", името на поддомейна е "aaa" и името на домейна е "bbb.com":
device01.aaa.bbb.com
Мрежови настройки на мобилното устройство
Активирана ли е настройката [Settings] (Настройки) > [Wi-Fi] в мобилното ви устройство?
Зададена ли е настройка за HTTP proxy в мобилното ви устройство?
Ако използвате HTTP прокси сървър, задайте прокси сървъра в [App Settings] (Настройки на приложението) > [Proxy Settings] (Настройки на прокси сървър) на това приложение.
Ако не използвате HTTP прокси, задайте настройки за Wi-Fi на мобилното устройство, които не използват прокси сървър, или посочете IP адреса или DNS името (FQDN) за устройството като хост, който не използва прокси сървър. За подробности се консултирайте с мрежовия си администратор.
Активиран ли е Bluetooth?
Ако използвате Bluetooth за търсене на устройства, активирайте Bluetooth на мобилното устройство.
Също така имайте предвид следното.
Държите ли мобилното устройство хоризонтално?
Не е ли покрит сензорът за Bluetooth?*
* При различните мобилни устройства сензорът за Bluetooth се намира на различно място. Възможно е да успеете да осъществите връзка, ако промените начина, по който държите мобилното устройство.
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако не можете да се свържете чрез Bluetooth, когато посочените по-горе проблеми не съществуват, може да успеете да се свържете чрез повторен опит от предната страна на устройството.
Ако сте изпълнили [Initialize All Data/Settings] (Инициализиране на всички данни/настройки) в [Management Settings] (Настройки на управление) > [Data Management] (Управление на данни) на устройството, изтрийте инициализираното устройство от списъка със свързани чрез Bluetooth устройства и запаметете (сдвоете) отново устройството в това приложение.
Мрежови настройки за това приложение
Съответства ли името на SNMP общността, зададено в [App Settings] (Настройки на приложението) > [SNMP Community Name] (Име на общност на SNMP), на настройката в устройството?
Мрежови настройки на устройството
Зададена ли е настройката за SNMPv1 на [On] (Вкл.)?
Правилно ли е зададен адресът на шлюза?
Правилно ли е зададена маската на подмрежата?