Користење на апликацијата за испраќање факсови од уред

Со оваа апликација, може да испраќате факсови од уредот и да ги менувате поставките за факсови.
Копчето за испраќање факс со стандардни поставки е стандардно регистрирано, но може да регистрирате и приспособени поставки.
Со регистрирање на често користените поставки и дестинации како копчиња, може да ги извршувате регистрираните операции едноставно со допирање на копчињата.

Предуслови

Уредот што се користи дозволува задачите да се извршуваат од мобилни терминали
Следете ја процедурата подолу за да ја вклучите поставката од контролниот панел на уредот.
Прикажете [Management Settings] (поставки за управување) > [License/Other] (лиценца/друго) од (Settings/Registration) → поставете [Allow Jobs to Be Performed from Mobile Device] (Дозволи задачите да се извршуваат од мобилен уред) како [On] (вклучено).
[Log in as Guest user] (пријави се како гостин) е оневозможено во [App Settings] (поставки за апликацијата) > [User Information] (кориснички информации)
ЗАБЕЛЕШКА
Ако проверувањето идентитет на корисник на уредот е овозможено и [Display When Function Is Selected] (Прикажи кога функцијата е избрана) е поставено во [Login Screen Display Settings] (Поставки за прикажување на екранот за најавување), прикажете еден од следниве екрани пред да ја извршите операцијата.
Main Menu/Home
Mobile Portal
Ако софтверската тастатура се прикажува на екранот за проверување тастатура, затворете ја софтверската тастатура пред да ја извршите операцијата.

Процедури

1.Допрете [] во горниот лев агол од почетниот екран на Canon PRINT Business.
Ќе се прикаже екранот [Select Printer] (избери печатач).
2.Изберете го уредот што го користите.
3.Допрете на [Other Functions] (други функции) на почетниот екран од Canon PRINT Business.
4.Допрете на [Fax] (Факс).
Кога испраќате факс со стандардните поставки
5.На екранот [Fax] (Факс), допрете на [Fax] (Факс).
6.Внесете ја адресата на дестинацијата.
Може да допрете на [+] за да го отворите адресарот на мобилниот терминал и да наведете дестинација.
Стандардните поставки за факс се наведени, но може да допрете на поставките за да ги промените.
7.Поставете ги оригиналите на уредот и допрете на [Start] (Почеток).
Задачата може да се откаже ако ги поставите оригиналите откако ќе допрете на [Start] (Почеток).
8.Потврдете ја дестинацијата на прикажаниот екран и допрете на [OK] (во ред).
Ако се прикаже екранот [Enter PIN Code] (Внеси PIN-код), внесете го четирицифрениот PIN код прикажан на екранот на уредот.
ЗАБЕЛЕШКА
Може да овозможите [App Settings] (поставки за апликацијата) > [Confirm Entered Fax Number] (Потврдете го внесениот број на факс) за да прикажете поле за потврдување на внесениот број на факскога рачно внесувате дестинација.
Можно е апликацијата да не може да пристапи до дестинациите, во зависност од апликацијата за адресар. Во тој случај, користете друга апликација за адресар.
Кога регистрирате ново копче
5.На екранот [Fax] (Факс), допрете на [Add Button] (Додај копче).
6.Наведете ги поставките за регистрирање на копчето, бројот на факс на дестинацијата и името на копчето, па допрете на [Store] (складирај).

Резултат

Факсот се испраќа до наведената дестинација.
Ако сте регистрирале ново копче, се додава на екранот [Fax] (Факс).
ЗАБЕЛЕШКА
За да ги промените поставките за регистрирано копче, допрете на [] десно од копчето.
За да ги сортирате копчињата или да избришете копче, допрете на иконата Edit горе десно на екранот.
Ако се прикаже пораката „The job has been canceled because the printer was being used, or a timeout occurred.“, пријавете се на уредот пред да ја извршите операцијата или променете ги поставките за визуелни пораки на уредот.
Ако се прикаже пораката „Could not perform the job because the job settings on the printer are incorrect, or another operation was being processed.“, проверете ги поставките за [Fax] (Факс) на уредот и променете ги поставките што се во конфликт со поставките наведени во апликацијата.

Поврзани теми