Регистрирање на серверот за печатење

Може да регистрирате излезни локации што не можат да се пронајдат преку екранот [Select Printer] (избери печатач) и други уреди покрај печатачите/повеќефункционалните уреди (како што се услуги за печатење итн.).

Предуслови

Бројот на регистрирани уреди не ја достигнал максималната граница.
На оваа апликација може да се регистрираат до 10 уреди. Доколку се регистрирани вкупно 10 уреди, пребарувајте уреди откако ќе ги избришете регистрираните уреди.

Процедури

1.Допрете [] во горниот лев агол од почетниот екран на Canon PRINT Business.
Ќе се прикаже екранот [Select Printer] (избери печатач).
2.Допрете на [Manual Search (Wi-Fi)] (рачно пребарување (Wi-Fi))
3.Внесете ја IP адресата или името на DNS (FQDN) на уредот кој сакате да го користите.
Кога пребарувате со наведување на DNS
Внесете FQDN.
<FQDN примерок за внес>
Доколку името на главниот уред е „device01“, името на поддоменот е „aaa“, а името на доменот е „bbb.com“:
device01.aaa.bbb.com
4.Ако се прикаже пораката [Could not find a supported printer.] (Не може да се најде поддржан печатач.), допрете [Register As] (регистрирај се како).
5.Во дијалог-рамката [Register As] (регистрирај се како), внесете име во [Registered Name] (регистрирано име).
6.Поставете [Queue Name] (име на ред на чекање), [Printer Port] (порта за печатач) и [Byte count] (број на бајти).
7.Допрете на [Register] (регистрирај се).

Резултат

Уредот се регистрира на списокот на екранот [Select Printer] (избери печатач).
ЗАБЕЛЕШКА
Информациите за регистрираниот уред можат да се пронајдат на екранот [Printer Details] (детали за печатачот).
Во зависност од серверот за печатење што го користите, ако споделеното име на уредот којшто е регистриран во серверот за печатење и името поставено во [Queue Name] (име на ред на чекање) од Canon PRINT Business не соодветствуваат, можеби нема да може да се отпечати.

Поврзани теми