Што е тоа Data Conversion Service?

Data Conversion Service е бесплатна услуга за прегледување и печатење одредени датотеки.
За да печатите датотеки од Microsoft Office, мора да користите Data Conversion Service.
Со користење на Data Conversion Service се поврзувате на сервер на интернет кој ги конвертира податоците. Во зависност од содржината на податоците што сакате да ги печатите и опкружувањето за комуникација што го користите, поставувањето и преземањето на податоците може да потрае неколку минути.
За да ги проверите информациите за одржување
Data Conversion Service врши процес на рендерирање преку комуницирање со серверот преку интернет. Оваа услуга понекогаш е привремено недостапна поради одржување.
За да ги погледнете информациите за одржување, допрете на [] > [Information] (информации) > [About] (за) > [Maintenance Information] (информации за одржување) во горниот десен агол од почетниот екран на Canon PRINT Business.
ЗАБЕЛЕШКА
Кога Data Conversion Service се користи за првпат, се прикажуваат Terms of Use. Прочитајте ја содржината и, доколку се согласувате, допрете [Agree] (се согласувам). Може да ги потврдите Terms of Use со допирање на [] > [Information] (информации) > [About] (за) > [Terms of Use] (услови на користење) од почетниот екран на Canon PRINT Business.

Поврзани теми