Безбедно печатење

Можете да додадете PIN во податоците за печатење и да ги зачувате во уредот. Оваа функција е практична кога сакате да печатите доверливи документи.

Предуслови

Уредот што го користите поддржува безбедно печатење.

Процедури

Избирање на датотеката што сакате да ја печатите

1.Прикажете ја датотеката што сакате да ја отпечатите на екранот за преглед на документи.
2.Допрете на [].
Ќе се прикаже екранот за [Preview] (преглед).

Печатење на избраната датотека

1.Допрете [Printer] (печатач) и изберете го уредот што ќе се користи за печатење.
2.Допрете на поставките за печатење → допрете на [Output Method] (излезен метод).
3.На екранот [Output Method] (излезен метод), изберете [Secure Print] (безбедно печатење) → допрете на иконата за детали.
4.Поставете печатење слика на екранот [Secure Print] (безбедно печатење).
[PIN]:
Внесете ја потребната лозинка за да печатите од уредот.
[Confirm User Information When Performing Secure Print] (потврда на кориснички информации за безбедно печатење):
Кога оваа функција е овозможена, во апликацијата се прикажува дијалог-рамка за потврдување/поставување на името на документот, корисничкото име и лозинката за да се изврши безбедното печатење.
5.Вратете се на екранот [Output Method] (излезен метод) > [Print Settings] (поставки за печатење) > [Preview] (преглед).
6.На екранот [Preview] (преглед), допрете на [Secure Print] (безбедно печатење).
7.Изберете име на документ и внесете ја лозинката преку контролниот панел на уредот.
ЗАБЕЛЕШКА
За повеќе информации за печатење датотеки зачувани во уредот, погледнете ги прирачниците кои се испорачуваат со уредот.

Резултат

Избраните податоци ќе се отпечатат.

Поврзани теми