Управување со корисниците за печатење

Може да управувате со печатењето преку функцијата за управување со ID на одделот или со функцијата за проверка на идентитетот на корисникот.

Предуслови

Уредот што го користите ја поддржува функцијата за управување со ID на одделот/проверка на идентитетот на корисникот.
Функцијата за управување со ID на одделот/проверка на идентитетот на корисникот се овозможува на уредот.
ЗАБЕЛЕШКА
За повеќе детали проверете во прирачниците кои се испорачани со уредот.
Проверката на идентитетот на корисникот ги користи локалните кориснички информации регистрирани на уредот.

Процедури

Избирање на датотеката што сакате да ја печатите

1.Прикажете ја датотеката што сакате да ја отпечатите на екранот за преглед на документи.
2.Допрете на [].
Ќе се прикаже екранот за [Preview] (преглед).

Печатење на избраната датотека

1.Допрете [Printer] (печатач) и изберете го уредот што ќе се користи за печатење.
2.Допрете на поставките за печатење → допрете на [Authentication Mode] (режим за проверка на идентитет).
3.Допрете на иконата за детали за [Dept. ID Mgt.] (ID за управување со оддел)/[User Authentication] (проверување идентитет на корисник).
4.Конфигурирајте ги поставките за управување со корисниците.
[Dept. ID Mgt.] (ID за управување со оддел)
[Department ID] (ID на оддел)/[PIN]:
Внесете ја вредноста што е поставена во уредот.
[User Authentication] (проверување идентитет на корисник)
[User Name] (корисничко име)/[Password] (лозинка):
Внесете ја вредноста што е поставена во уредот.
[Confirm Department ID/PIN When Printing] (потврди ID на оддел/PIN при печатење):
Кога оваа функција е овозможена, во апликацијата се прикажува дијалог-рамка за потврдување/поставување на информациите за проверка на идентитетот за да се изврши печатењето.
5.Вратете се на екранот [Print Settings] (поставки за печатење) > [Preview] (преглед).
6.На екранот [Preview] (преглед), допрете на [Print] (печати).

Резултат

Печатењето на избраните податоци се управува со методот што ќе го поставите.

Поврзани теми