Përdorimi i aplikacionit për të dërguar fakse nga një pajisje

Me këtë aplikacion, mund të dërgoni fakse nga një pajisje dhe të ndryshoni parametrat e faksit.
Sipas parazgjedhjes, është regjistruar një buton për dërgimin e një faksi me parametrat e parazgjedhur, por mund të regjistroni edhe parametra të përshtatur.
Duke regjistruar parametrat e përdorur shpesh dhe destinacionet te butonat, mund të ekzekutoni operacionet e regjistruara thjesht duke trokitur një buton. Butonat e regjistruar mund të përdoren në të gjitha pajisjet me shumë funksione që e mbështesin këtë funksion.

Kërkesat paraprake

Pajisja që do të përdoret i lejon punët të kryhen nga terminalet celulare
Ndiqni procedurën e mëposhtme për të aktivizuar parametrin nga paneli i kontrollit të pajisjes.
Shfaqni [Management Settings] (Parametrat e menaxhimit) > [License/Other] (Licenca/të tjera) nga (Parametrat/Regjistrimi) → vendosni [Allow Jobs to Be Performed from Mobile Device] (Lejoji punët që të kryhen nga pajisja celulare) në [On] (Aktiv).
[Log in as Guest user] (Hyni si përdorues vizitor) është i çaktivizuar në [App Settings] (Parametrat e aplikacionit) > [User Information] (Informacionet e përdoruesit)
SHËNIM
Nëse vërtetimi i përdoruesit të pajisjes është i aktivizuar dhe [Display When Function Is Selected] (Afisho kur funksioni është i zgjedhur) është vendosur në [Login Screen Display Settings] (Parametrat e shfaqjes së ekranit të hyrjes), shfaqni cilindo nga ekranet në vijim para se të kryeni operacionin.
Main Menu/Home
Mobile Portal
Nëse tastiera softuerike shfaqet në ekranin e vërtetimit me tastierë, mbylleni tastierën softuerike para kryerjes së operacionit.

Procedurat

1.Trokitni te [] në këndin e sipërm majtas të ekranit kryesor të Canon PRINT Business.
Shfaqet ekrani [Select Printer] (Zgjidhni printerin).
2.Zgjidhni pajisjen që po përdorni.
3.Trokitni te [Other Functions] (Funksione të tjera) në ekranin kryesor të Canon PRINT Business.
4.Trokitni te [Fax] (Faksi).
Kur dërgoni një faks me parametrat e parazgjedhur
5.Në ekranin [Fax] (Faksi), trokitni te [Fax] (Faksi).
6.Futni adresën e destinacionit.
Për të futur një shenjë ylli, thurje ose presje (pauzë), trokitni te zona e hyrjes [Fax Number] (Numri i faksit) dhe më pas trokitni te [*#] në tastet numerike.
Mund të trokitni po ashtu te [+] për të hapur librin e adresave të terminalit celular dhe për të specifikuar një destinacion.
Parametrat e parazgjedhur të faksit janë të specifikuar, por ju mund të trokitni te një parametër për ta ndryshuar.
7.Vendosni materialet origjinale në pajisje dhe trokitni te [Start] (Nis).
Puna mund të anulohet nëse i vendosni materialet origjinale pasi të trokitni te [Start] (Nis).
8.Konfirmoni destinacionin në ekranin e shfaqur dhe trokitni te [OK].
Nëse shfaqet ekrani [Enter PIN Code] (Fut kodin PIN), futni kodin PIN me katër shifra të shfaqur në ekranin e pajisjes.
SHËNIM
Mund të aktivizoni [App Settings] (Parametrat e aplikacionit) > [Confirm Entered Fax Number] (Konfirmo numrin e futur të faksit) për të shfaqur një fushë për konfirmimin e numrit të futur të faksit kur futni manualisht një destinacion.
Aplikacioni mund të mos arrijë të hyjë te destinacionet, në varësi të aplikacionit të librit të adresave. Në këtë rast, përdorni një aplikacion tjetër të librit të adresave.
Kur regjistroni një buton të ri
5.Në ekranin [Fax] (Faksi), trokitni te [Add Button] (Shto butonin).
6.Specifikoni parametrat për të regjistruar te butoni, numrin e faksit të destinacionit dhe emrin e butonit dhe trokitni te [Store] (Ruani).
SHËNIM
Parametrat e pajisjes përdoren për çdo parametër që nuk është konfiguruar në aplikacion.

Rezultati

Faksi dërgohet te destinacioni i specifikuar.
Nëse regjistruat një buton të ri, ai shtohet tek ekrani [Fax] (Faksi).
SHËNIM
Për të ndryshuar parametrat e një butoni të regjistruar, trokitni te [] në të djathtë të butonit.
Për të renditur butonat ose për të fshirë një buton, trokitni tek ikona [Edit] (Redaktoni) në krye të ekranit djathtas.
Nëse shfaqet mesazhi "The job has been canceled because the printer was being used, or a timeout occurred.", hyni në pajisje para kryerjes së operacionit ose ndryshoni parametrat e mesazheve pamore të pajisjes.
Nëse shfaqet mesazhi "Could not perform the job because the job settings on the printer are incorrect, or another operation was being processed.", kontrolloni parametrat [Fax] (Faksi) të pajisjes dhe ndryshoni parametrat që bien në konflikt me parametrat e specifikuar në aplikacion.

Tema të ngjashme