Përdorimi i aplikacionit për të dërguar të dhënat e skanuara nga një pajisje

Me këtë aplikacion, mund të ekzekutoni funksionin e skanimit të një pajisjeje, të ndryshoni parametrat e skanimit dhe të dërgoni të dhënat e skanuara.
Butonat për të dërguar të dhënat e skanuara nëpërmjet emailit ose për t’ia dërguar të dhënat e skanuara vetes janë regjistruar sipas parazgjedhjes, por mund të regjistroni gjithashtu parametrat e përshtatur.
Duke regjistruar parametrat e përdorur shpesh dhe destinacionet te butonat, mund të ekzekutoni operacionet e regjistruara thjesht duke trokitur një buton. Butonat e regjistruar mund të përdoren në të gjitha pajisjet me shumë funksione që e mbështesin këtë funksion.

Kërkesat paraprake

Pajisja që do të përdoret i lejon punët të kryhen nga terminalet celulare
Ndiqni procedurën e mëposhtme për të aktivizuar parametrin nga paneli i kontrollit të pajisjes.
Shfaqni [Management Settings] (Parametrat e menaxhimit) > [License/Other] (Licenca/të tjera) nga (Parametrat/Regjistrimi) → vendosni [Allow Jobs to Be Performed from Mobile Device] (Lejoji punët që të kryhen nga pajisja celulare) në [On] (Aktiv).
[Log in as Guest user] (Hyni si përdorues vizitor) është i çaktivizuar në [App Settings] (Parametrat e aplikacionit) > [User Information] (Informacionet e përdoruesit)
[App Settings] (Parametrat e aplikacionit) > [Send To] (Dërgoni te) është vendosur (nëse do t’ia dërgoni vetes suaj të dhënat e skanuara)
SHËNIM
Nëse vërtetimi i përdoruesit të pajisjes është i aktivizuar dhe [Display When Function Is Selected] (Afisho kur funksioni është i zgjedhur) është vendosur në [Login Screen Display Settings] (Parametrat e shfaqjes së ekranit të hyrjes), shfaqni cilindo nga ekranet në vijim para se të kryeni operacionin.
Main Menu/Home
Mobile Portal
Nëse tastiera softuerike shfaqet në ekranin e vërtetimit me tastierë, mbylleni tastierën softuerike para kryerjes së operacionit.

Procedurat

1.Trokitni te [] në këndin e sipërm majtas të ekranit kryesor të Canon PRINT Business.
Shfaqet ekrani [Select Printer] (Zgjidhni printerin).
2.Zgjidhni pajisjen që po përdorni.
3.Trokitni te [Other Functions] (Funksione të tjera) në ekranin kryesor të Canon PRINT Business.
4.Trokitni te [Scan and Send by E-Mail] (Skanoje dhe dërgoje me email).
Kur dërgoni të dhënat e skanuara me email
5.Në ekranin [Scan and Send by E-Mail] (Skanoje dhe dërgoje me email), trokitni te [Scan and Send by E-Mail] (Skanoje dhe dërgoje me email).
6.Futni adresën e destinacionit, emrin e subjektit dhe tekstin.
Mund të trokitni te [+] për të hapur librin e adresave të terminalit celular dhe për të specifikuar një destinacion.
Për të ndryshuar parametrat e skanimit, trokitni te [Detailed Settings] (Parametrat e detajuar).
7.Vendosni materialet origjinale në pajisje dhe trokitni te [Start] (Nis).
Puna mund të anulohet nëse i vendosni materialet origjinale pasi të trokitni te [Start] (Nis).
8.Konfirmoni destinacionin në ekranin e shfaqur dhe trokitni te [OK].
Nëse shfaqet ekrani [Enter PIN Code] (Fut kodin PIN), futni kodin PIN me katër shifra të shfaqur në ekranin e pajisjes.
SHËNIM
Aplikacioni mund të mos arrijë të hyjë te destinacionet, në varësi të aplikacionit të librit të adresave. Në këtë rast, përdorni një aplikacion tjetër të librit të adresave.
Kur ia dërgoni vetes të dhënat e skanuara
5.Në ekranin [Scan and Send by E-Mail] (Skanoje dhe dërgoje me email), trokitni te [Scan and Send to Myself] (Skanoje dhe dërgoje te mua).
6.Futni emrin e subjektit dhe tekstin.
Ju mund ta ndryshoni destinacionin në [App Settings] (Parametrat e aplikacionit) > [Send To] (Dërgoni te).
Për të ndryshuar parametrat e skanimit, trokitni te [Detailed Settings] (Parametrat e detajuar).
7.Vendosni materialet origjinale në pajisje dhe trokitni te [Start] (Nis).
Puna mund të anulohet nëse i vendosni materialet origjinale pasi të trokitni te [Start] (Nis).
8.Konfirmoni destinacionin në ekranin e shfaqur dhe trokitni te [OK].
Nëse shfaqet ekrani [Enter PIN Code] (Fut kodin PIN), futni kodin PIN me katër shifra të shfaqur në ekranin e pajisjes.
Kur regjistroni një buton të ri
5.Në ekranin [Scan and Send by E-Mail] (Skanoje dhe dërgoje me email), trokitni te [Add Button] (Shto butonin).
6.Specifikoni parametrat për të regjistruar te butoni, adresën e emailit të destinacionit dhe emrin e butonit dhe trokitni te [Store] (Ruani).
SHËNIM
Parametrat e pajisjes përdoren për çdo parametër që nuk është konfiguruar në aplikacion.

Rezultati

Të dhënat e skanuara dërgohen te destinacioni i specifikuar.
Nëse regjistruat një buton të ri, ai shtohet tek ekrani [Scan and Send by E-Mail] (Skanoje dhe dërgoje me email).
SHËNIM
Për të ndryshuar parametrat e një butoni të regjistruar, trokitni te [] në të djathtë të butonit.
Për të renditur butonat ose për të fshirë një buton, trokitni tek ikona [Edit] (Redaktoni) në krye të ekranit djathtas.
Nëse shfaqet mesazhi "The job has been canceled because the printer was being used, or a timeout occurred.", hyni në pajisje para kryerjes së operacionit ose ndryshoni parametrat e mesazheve pamore të pajisjes.
Nëse shfaqet mesazhi "Could not perform the job because the job settings on the printer are incorrect, or another operation was being processed.", kontrolloni parametrat [Scan and Send] (Skanoni dhe dërgoni) të pajisjes dhe ndryshoni parametrat që bien në konflikt me parametrat e specifikuar në aplikacion.

Tema të ngjashme