Funksionet që mund të përdorin NFC-në

Nëse pajisja dhe terminali celular që po përdorni e mbështet NFC-në, mund të nisni aplikacionin, të zgjidhni një pajisje, të printoni të dhënat dhe të dërgoni një destinacion te funksioni [Scan and Send] (Skanoni dhe dërgoni) / [Scan] (Skanoni) i pajisjes thjesht duke prekur shenjën NFC të pajisjes. Nëse parametrat e Wi-Fi të terminalit celular janë të çaktivizuar, ata do të aktivizohen automatikisht dhe terminali celular lidhet me rrjetin Wi-Fi. Në ekranet ku mund të përdoren funksionet në aplikacion që mbështeten nga lidhja NFC, do të shfaqet [].
Nëse po përdorni një pajisje të ndryshme nga pajisjet që mbështesin një lidhje të drejtpërdrejtë, pajisja dhe terminali celular duhet të lidhen në të njëjtin rrjet.
Funksionet e mëposhtme janë të përputhshme me lidhjen NFC.
Nisja e aplikacionit
Nëse prekni te shenja NFC e pajisjes kur aplikacioni nuk është nisur, aplikacioni do të niset dhe pajisja e prekur do të regjistrohet/zgjidhet.
Zgjedhja e një pajisjeje
Nëse e prekni kur aplikacioni është nisur, pajisja e prekur do të regjistrohet/zgjidhet.
Printimi i të dhënave të shfaqura paraprakisht
Nëse e prekni kur të dhënat shfaqen në ekranin e pamjes paraprake të dokumentit ose në ekranin [Preview] (Pamja paraprake), të dhënat printohen nga pajisja e prekur. Do të zbatohen parametrat e printimit të caktuara herën e fundit që është realizuar një printim. Nëse zgjidhni një printer tjetër të ndryshëm nga hera e fundit që keni kryer një printim, të dhënat do të printohen me parametrat e paracaktuar.
Dërgimi i një destinacioni të funksionit [Scan and Send] (Skanoni dhe dërgoni) / [Scan] (Skanoni) te një pajisje
Gjatë futjes së një destinacioni për funksionin [Scan and Send] (Skanoni dhe dërgoni) / [Scan] (Skanoni) të pajisjes, duke prekur pajisjen në një gjendje ku është futur destinacioni në ekranin [Other Functions] (Funksione të tjera) > [Provide Address] (Jepni adresën) > [Provide Address] (Jepni adresën) në këtë aplikacion, destinacioni dërgohet në pajisjen e prekur.
SHËNIM
Për të përdorur veçorinë NFC, duhet ta aktivizoni NFC_në te parametrat e terminalit celular. Nëse NFC-ja është çaktivizuar te parametrat e terminalit celular, duke trokitur në [], më pas duke trokitur në [OK] në kutinë dialoguese të shfaqur, shfaqet ekrani i parametrave.
Mund të regjistroni deri në 10 pajisje në aplikacion. Nëse shfaqet [Cannot register any more printers. Delete printers, and then try to register the printer again.] (Nuk mund të regjistrohen më printerë. Fshini printerët dhe më pas provoni ta regjistroni përsëri printerin.), prekni pajisjen përsëri pasi ta fshini një pajisje në ekranin [Select Printer] (Zgjidhni printerin).

Tema të ngjashme