Printimi i skedarëve

Mund t'i printoni skedarët e ruajtur në terminalin celular ose në hapësirën ruajtëse të resë kompjuterike, ose skedarët në një kartë SD.

Kërkesat paraprake

Kur ekzekutohet printimi i drejtpërdrejtë i skedarit PDF

Për pajisjet e përputhshme me printim e drejtpërdrejtë të skedarit PDF*, mund të dërgoni një skedar PDF drejtpërdrejt në pajisje dhe ta printoni atë.
Pajisja që po përdorni është përputhje me printimin e drejtpërdrejtë të skedarit PDF.*
*[] shfaqet në ekranin [Select Printer] (Zgjidhni printerin).
Në ekranin [Printer Details] (Detajet e printerit) > [Print Options] (Opsionet e printimit), [PDF Direct Print] (Printimi i drejtpërdrejtë i PDF-së) është caktuar në aktiv.
SHËNIM
Për pajisje të tjera përveç atyre më sipër, procesi i interpretimit ekzekutohet për printimin në terminalin celular.

Procedurat

Zgjedhja e skedarit për printim

1.Në ekranin kryesor të Canon PRINT Business, trokitni te [Documents] (Dokumente).
2.Zgjidhni skedarin që do të printoni në ekranin e shfaqur për zgjedhjen e skedarit.
Kur zgjidhni një skedar PDF, dhe nëse shfaqet një mesazh që thotë [This file is password protected.] (Ky skedar është i mbrojtur me fjalëkalim.), futni fjalëkalimin e caktuar në PDF.
Shfaqet ekrani i shikimit të dokumentit.
3.Në ekranin e pamjes paraprake, trokitni te [].
Shfaqet ekrani [Preview] (Pamja paraprake).

Printimi i skedarit të zgjedhur

1.Trokitni te [Printer] (Printeri) dhe zgjidhni pajisjen që do të përdoret për printim.
2.Trokitni te parametrat e printimit për t'i ndryshuar.
3.Kontrolloni pamjen paraprake në ekranin [Preview] (Pamja paraprake).
Për të krijuar një pamje paraprake
Nëse nuk shfaqet një imazh në miniaturë, do të krijohet një pamje paraprake nëse trokitni te [Preview] (Pamja paraprake).
Krijoni pamjen paraprake pas përfundimit të parametrave të printimit.
Për të kontrolluar faqen e dytë dhe ato më poshtë
Shtypja e imazhit miniaturë tregon një pamje të zmadhuar. Nëse po printoni një skedar me shumë faqe, mund të kontrolloni faqen e dytë dhe ato më pas si pamje të zmadhuara.
Për të fshirë faqe të panevojshme
Shtypja e imazhit miniaturë tregon një pamje të zmadhuar. Shfaqni faqet e panevojshme dhe trokitni []. Kur ekzekutohet printimi i drejtpërdrejtë i skedarëve PDF, faqet e panevojshme nuk mund të fshihen.
4.Në ekranin [Preview] (Pamja paraprake), trokitni te [Print] (Printoni).
SHËNIM
Nëse shfaqet një kuti dialoguese për konfirmimin e përdorimit të Data Conversion Service, caktoni një përfaqësues nëse kërkohet dhe trokitni tek [OK].

Rezultati

Skedari i zgjedhur do të printohet.
SHËNIM
Nëse skedarët PDF nuk mund të printohen mirë në një pajisje që nuk e mbështet printimin e drejtpërdrejtë të skedarit PDF, mund ta përmirësoni rezultatin duke ndërruar mes [On] (Aktiv) dhe [Off] (Joaktiv) për [PDF Preview Method] (Metoda e pamjes paraprake të PDF-së) > [Data Conversion Service] (Shërbimi i konvertimit të të dhënave) në ekranin [Print Settings] (Parametrat e printerit).

Tema të ngjashme