Printimi i një faqeje uebi

Mund ta printoni faqen e uebit që po aksesoni duke e zgjedhur këtë aplikacion nga menyja e ndarjes e një aplikacioni të shfletuesit, si për shembull Chrome.

Procedurat

Shfaqja e një faqeje uebi për printim

1.Shfaqni faqen e uebit për printim në një aplikacion të shfletuesit, si për shembull Chrome.
2.Niseni Canon PRINT Business nga menyja e ndarjes e një aplikacioni të shfletuesit.
Shfaqet ekrani [Preview] (Pamja paraprake) i Canon PRINT Business.

Printimi i faqes së zgjedhur të uebit

1.Trokitni te [Printer] (Printeri) dhe zgjidhni pajisjen që do të përdoret për printim.
2.Trokitni te parametrat e printimit për t'i ndryshuar.
3.Kontrolloni pamjen paraprake në ekranin [Preview] (Pamja paraprake).
Për të kontrolluar faqen e dytë dhe ato më poshtë
Shtypja e imazhit miniaturë tregon një pamje të zmadhuar. Nëse po printoni një skedar me shumë faqe, mund të kontrolloni faqen e dytë dhe ato më pas si pamje të zmadhuara.
Për të fshirë faqe të panevojshme
Shtypja e imazhit miniaturë tregon një pamje të zmadhuar. Shfaqni faqet e panevojshme dhe trokitni [].
4.Në ekranin [Preview] (Pamja paraprake), trokitni te [Print] (Printoni).

Rezultati

Printohet faqja e zgjedhur e internetit.
SHËNIM
Në varësi të faqes së uebit, mund të mos arrihen rezultatet e pritura të pamjes paraprake/printimit. 

Tema të ngjashme