Për të përditësuar firmuerin e serisë imageCLASS/i-SENSYS

Në varësi të modelit të pajisjes, mund të duhet të përditësoni firmuerin.
Kur shfaqet një mesazh që ju kërkon të përditësoni firmuerin, bëjeni këtë sipas metodave të mëposhtme.
SHËNIM
Për serinë imageRUNNER ADVANCE, nuk ka nevojë të përditësoni firmuerin.
Nëse [Enable Canon Mobile Scanning] (Aktivizoni skanimin celular të Canon) në pajisje është caktuar si [Off] (Joaktiv) kur përditësoni firmuerin që mbështet këtë aplikacion, do të shfaqet një mesazh që ju kërkon të përditësoni firmuerin kur regjistroni pajisjen. Kur përdorni këtë aplikacion, caktoni [Enable Canon Mobile Scanning] (Aktivizoni skanimin celular të Canon) në [On] (Aktiv). Nëse nuk ka parametra për [Enable Canon Mobile Scanning] (Aktivizoni skanimin celular të Canon) në pajisjen që po përdorni, caktoni [Dedicated Port Settings] (Parametrat e portës së dedikuar) në [On] (Aktiv).

Ka dy mënyra për përditësimin e firmuerit.
Kontrolloni sajtin e mbështetjes për këtë aplikacion dhe përdorni metodën që përputhet me modelin e pajisjes që po përdorni.
Përditësimi nëpërmjet internetit
Shkarkoni firmuerin në pajisjen multifunksionale që po përdorni përmes internetit pa përdorur një kompjuter (Windows/Mac) dhe më pas përditësoni firmuerin.
Pajisja multifunksionale duhet të jetë e lidhur me internetin.
Në varësi të modelit të pajisjes, përditësimi nëpërmjet internetit mund të mos mbështetet.
Përditësimi me një kompjuter (Windows/Mac)
Shkarkoni firmuerin në një PC (Windows/Mac) nga faqja e internetit të Canon dhe pastaj përditësoni firmuerin.
Pajisja multifunksionale dhe kompjuteri duhet të lidhen me LAN ose USB.
SHËNIM
Për informacione mbi mjedisin e kërkuar të sistemit, referojuni "User Support Tool Operation Guide".

Për më shumë informacione për përditësimin
Kontrolloni sajtin e mbështetjes së këtij aplikacioni.
1.Trokitni te [] > [Help] (Ndihma) në këndin e sipërm djathtas të ekranit kryesor për Canon PRINT Business → trokitni lidhjen te sajti i mbështetjes në faqen kryesore.
2.Në sajtin e mbështetjes, shfaqni faqen e përditësimit të firmuerit dhe ndiqni udhëzimet.
SHËNIM
Kur dëshironi ta përditësoni nëpërmjet një kompjuteri (Windows/Mac), shkarkoni firmuerin te kompjuteri nga sajti i uebit i Canon dhe më pas përditësoni firmuerin. Hyni te sajti i mbështetjes së këtij aplikacioni nga kompjuteri dhe ndiqni procedurën e përshkruar në faqen e përditësimit të firmuerit.
Mund të hyni te sajti i mbështetjes edhe duke pasuar URL-në te një kompjuter nga terminali celular si më poshtë.
1.Shfaqni sajtin e mbështetjes, zgjidhni menynë e ndarjes të shfletuesit, më pas zgjidhni aplikacionin për dërgimin e emaileve.
2.Dërgoni URL-në për një destinacion emaili të cilit mund t'i referohet kompjuteri.
3.Referojuni emailit nga kompjuteri dhe shfaqni sajtin e mbështetjes në një shfletues.