Artikujt që mund të caktohen me funksionin e skanimit

Ky seksion përfshin një listë të parametrave të skanimit që mbështeten nga Canon PRINT Business.
Ekzistojnë dy tipat në vijim të serive të pajisjes:

Për serinë imageRUNNER ADVANCE

Mund të konfiguroni parametrat e skanimit dhe të ekzekutoni skanimin nga një terminal celular duke përdorur funksionin [Scan for Mobile] (Skanoni për celular) të pajisjes multifunksionale që po përdorni.
Nëse nuk mund ta përdorni funksionin [Scan for Mobile] (Skanoni për celular), mund të konfiguroni parametrat e skanimit dhe të ekzekutoni skanimin duke instaluar versionin falas të Canon Mobile Scanning MEAP Application në imageRUNNER ADVANCE.
Parametrat e mbështetur
Select Color (Zgjidhni ngjyrën)
Auto (Color/Gray), Auto (Color/B&W), Color, Grayscale, Black & White
Resolution (Rezolucioni)
150 x 150 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
Original Size/Scan Size (Madhësia origjinale/madhësia e skanimit)
Auto, A4, A4R, A3, A5, A5R, B4, B5, B5R, LTR, LTRR, LGL, STMT, STMTR, 11x17
File Format (Formati i skedarit)
PDF*1, JPEG, TIFF, OOXML (pptx), OOXML (docx), XPS*2
*1 Mund të caktohen Kompakt, OCR dhe Enkriptimi.
*2 Mund të caktohet vetëm kur përdoret funksioni [Scan and Send] (Skanoni dhe dërgoni).
2-Sided Original/2-Sided (Origjinale me 2 anë/në 2 anë)
Off, Book Type, Calendar Type
Original Type (Tipi i origjinalit)
Text, Photo, Text/Photo
Density (Dendësia)
Nëntë nivele
SHËNIM
Konfigurimet e disponueshme ndryshojnë në varësi të modelit të pajisjes.
Nëse i konfiguroni parametrat e skanimit në terminalin celular, nuk mbështeten [Different Size Originals] (Origjinalë me madhësi të ndryshme).
Nëse vendosni artikuj që nuk mund të caktohen njëkohësisht, shfaqet një mesazh që ju kërkon të ndryshoni parametrat. Nëse trokitni tek [OK], parametrat ndryshohen.
Caktoni parametrat e skanimit dhe formatet e skedarëve të mbështetur në pajisjen multifunksionale. Nëse caktoni funksione dhe formate skedarësh të pambështetura, shfaqet një mesazh kur skanoni dhe skanimi do të anulohet. Nëse ndodh kjo, veprimi mund të përmirësohet duke zvogëluar rezolucionin ose duke ndryshuar formatin e skedarit në parametrat e skanimit.
Nëse skanoni të dyja anët e një origjinali horizontal me anë të furnizuesit, çdo faqe e dytë mund të mos skanohet në orientimin e duhur.
Nëse caktoni [Function Settings] (Parametrat e funksionit)> [Common] (Të zakonshëm) > [Generate File] (Krijoni skedarin) > [OCR (Text Searchable) Settings] (Parametrat e OCR-së (tekst i kërkueshëm)) > [Smart Scan] (Skanimi inteligjent) në pajisjen multifunksionale në [On] (Aktiv) gjatë zgjedhjes së [PDF] > [OCR] ose [OOXML (docx)] te [File Format] (Formati i skedarit) dhe gjatë skanimit të një dokument me dy anë, ai mund të skanohet nga një orientim të ndryshëm nga ai kur caktoni [2-Sided Original] (Origjinali në 2 anë) në këtë aplikacion.
Kur skanoni me funksionin [Scan and Send] (Skanoni dhe dërgoni), parametrat e mëposhtëm të destinacionit të dërgimit nuk mbështeten nga ky aplikacion.
[Folder Path] (Shtegu i dosjes)
Komunikimi i enkriptuar
[User Name] (Emri i përdoruesit), [Password] (Fjalëkalimi)
Funksioni [Delayed Send] (Dërgimi i vonuar)

Seritë e pajisjes që përfshijnë serinë imageCLASS/i-SENSYS
Një seri që nuk ka [Scan for Mobile] (Skanoni për celular) ose [Canon Mobile Scanning] (Skanimi celular i Canon) në menynë kryesore të pajisjes

Parametrat e mbështetur
Original Placement (Vendosja origjinale)
Auto, ADF (1-Sided), ADF (2-Sided), Platen Glass
Select Color (Zgjidhni ngjyrën)
Color, Grayscale
Resolution (Rezolucioni)
150 x 150 dpi, 300 x 300 dpi
Original Size (Madhësia origjinale)
A4, A4R, A3, LTR, LTRR, LGL
File Format (Formati i skedarit)
PDF, JPEG
2-Sided Original (Origjinali në 2 anë)
Book Type, Calendar Type
SHËNIM
Konfigurimet e disponueshme ndryshojnë në varësi të modelit të pajisjes.
Nëse zgjidhni [ADF (2-Sided)] (ADF (në 2 anë)) për [Original Placement] (Vendosja origjinale) dhe skanoni një origjinal horizontal, një në dy faqe mund të mos skanohet në orientimin e duhur.