Konfigurowanie funkcji urządzenia do użytku

Podczas instalacji sterownika za pośrednictwem połączenia sieciowego pobierane są informacje o opcjach zainstalowanych w urządzeniu, a funkcje związane ze sterownikiem są konfigurowane do użytku. Jeśli nie można korzystać z funkcji urządzenia albo została dodana jakaś opcja, należy ponownie pobrać informacje o urządzeniu i ręcznie skonfigurować strukturę opcji.

Wymogi

Ustawienia urządzenia
Włącz w urządzeniu opcję [Użyj Przeglądania WSD]. Jeśli korzystasz z urządzenia, które nie obsługuje tej funkcji, włącz opcję [Pozyskaj z hosta inf. o zarządzaniu drukarką].
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w podręczniku obsługi urządzenia.
Podczas uruchamiania komputera zaloguj się jako członek grupy Administrators.

Procedura

1.
Wyświetl okno [Urządzenia i drukarki], korzystając z polecenia [Panel sterowania] systemu Windows.
2.
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, które chcesz skonfigurować → wybierz opcję [Preferencje drukowania].
Jeśli używasz panelu dotykowego, naciśnij i przytrzymaj ikonę urządzenia, które należy skonfigurować → naciśnij polecenie [Preferencje drukowania] w menu kontekstowym.
3.
Wyświetl kartę [Obsługa/urządzenie].
UWAGA
Jeśli zostanie wyświetlone standardowe okno ustawień drukowania systemu Windows, w którym nie ma karty [Obsługa/urządzenie], może to oznaczać problem ze środowiskiem, ustawieniami lub stanem instalacji sterownika. Aby umożliwić wyświetlanie ekranu ustawień drukowania sterownika, skorzystaj z informacji dotyczących rozwiązywania problemów.
4.
Kliknij przycisk [Ustawienia urządzenia].
Kliknięcie opcji [Ustawienia urządzenia] po wyświetleniu ekranu potwierdzenia zapisu ustawień spowoduje zamknięcie ekranu ustawień drukowania.
5.
Wyświetl kartę [Ustawienia urządzenia].
6.
Jeśli to konieczne, określ, czy adres IP urządzenia ma być wykrywany automatycznie, czy też ustawiany ręcznie w menu [Ustawienia adresu IP] u dołu ekranu.
7.
Kliknij przycisk [Uzyskaj informacje o urządzeniu].
8.
Jeśli zostanie wyświetlony komunikat „Czy chcesz uzyskać informacje o urządzeniu?”, kliknij przycisk [Tak].
Po pobraniu informacji struktura opcji ustawiana jest automatycznie. Sprawdź ustawienia.
Jeśli informacje nie zostały pobrane, ustaw opcje ręcznie. Wybierz opcje przypisane do urządzenia.
9.
Kliknij przycisk [OK].
UWAGA
Podczas instalacji sterownika poprzez wykrycie odpowiadającego urządzenia w sieci uzyskanie niektórych informacji o urządzeniu może nie być możliwe, jeśli komunikacja WSD jest wyłączona. W takim przypadku można prawidłowo pozyskać informacje o urządzeniu poprzez wykonanie powyższej procedury.
W każdej z poniższych sytuacji uzyskanie niektórych informacji o urządzeniu może nie być możliwe. W takim przypadku należy ustawić opcje ręcznie.
Gdy urządzenie jest podłączone za pośrednictwem portu USB
Podczas instalacji sterownika poprzez określenie standardowego portu TCP/IP
Jeśli używane urządzenie lub port nie może uzyskać informacji o urządzeniu

Tematy pokrewne