การจัดสัดส่วน

คุณสามารถขยายหรือลดขนาดข้อมูลที่จะพิมพ์ได้เมื่อพิมพ์

การจัดสัดส่วนของขนาดหน้าเอกสาร

1.
แสดงหน้า [หลัก]
2.
ตรวจสอบว่าขนาดกระดาษที่ตั้งค่าไว้ในแอปแสดงอยู่ใน [ขนาดหน้า] หรือไม่
เปลี่ยนขนาดหน้าได้โดยคลิก [รายละเอียด] → เลือกขนาดกระดาษที่ [ขนาดหน้า] → คลิก [ตกลง]
3.
เลือกขนาดกระดาษที่คุณต้องการพิมพ์ที่ [ขนาดผลงาน]

การระบุสัดส่วนที่ต้องการ

1.
แสดงหน้า [หลัก]
2.
คลิก [ขนาดหน้า] > [รายละเอียด]
3.
ในกล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าแบบละเอียด] ตรวจสอบว่าขนาดกระดาษที่ตั้งค่าไว้ในแอปได้แสดงอยู่ใน [ขนาดหน้า]
เปลี่ยนขนาดหน้าได้โดยเลือกขนาดกระดาษที่ [ขนาดหน้า]
4.
เลือก [ระบุอัตราส่วนการพิมพ์]
หากจำเป็น ให้ตั้งค่าอัตราส่วนแล้วเลือก [จุดเริ่มต้นสำหรับอัตราส่วนที่ระบุ]
5.
คลิก [ตกลง]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง