หน้า [หลัก]

คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชั่นการพิมพ์เบื้องต้นได้
[ขนาดหน้า]
แสดงขนาดหน้าที่ตั้งค่าไว้ในแอป หรือขนาดหน้าที่ตั้งค่าไว้โดยการคลิก [รายละเอียด]
[+][-]
[ขนาดผลงาน]
ระบุขนาดกระดาษจริงที่คุณต้องการพิมพ์ หากคุณเลือกขนาดที่แตกต่างจาก [ขนาดหน้า] ระบบจะขยายหรือย่อข้อมูลที่จะพิมพ์ให้พอดีกับขนาดกระดาษที่ตั้งค่าไว้เมื่อพิมพ์
[การวางแนว]
ระบุการวางแนวของข้อมูลที่จะพิมพ์
[จำนวนชุด]
ระบุจำนวนชุดที่ต้องการพิมพ์
[การพิมพ์ 2 ด้าน]
พิมพ์ลงบนกระดาษทั้งสองด้าน การตั้งค่ามาตรฐานสำหรับเครื่องพิมพ์ที่รองรับการพิมพ์ 2 ด้านคือ [การพิมพ์ 2 ด้าน]
[ตำแหน่งเข้าเล่ม]
ระบุตำแหน่งการเข้าเล่ม
[+][-]
[การพิมพ์หนังสือ]
พิมพ์เอกสารโดยเรียงหน้าให้สามารถพับครึ่งได้เพื่อสร้างหนังสือ
[รายละเอียด]
ช่วยในการกำหนดการตั้งค่าโดยละเอียดเมื่อดำเนินการพิมพ์หนังสือ เช่น ทิศทางการเปิดและความกว้างขอบเย็บกระดาษ
กล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าหนังสือ]
[+][-]
[เค้าโครงหน้า]
พิมพ์โดยจัดเอกสารหลายหน้าลงในเอกสารหน้าเดียว
[ลวดเย็บ]
เย็บหน้ากระดาษหลังจากพิมพ์ข้อมูลพิมพ์แล้ว เลือกตำแหน่งการเย็บลวด
[เปิด (Eco (ไม่ใช้ลวดเย็บ))] หนีบกระดาษโดยไม่ใช้ลวดเย็บ
ตำแหน่งการเย็บลวดที่สามารถใช้ได้จะแตกต่างกันไปตามขนาดกระดาษที่ใช้พิมพ์ ทิศทางการป้อนกระดาษ และวิธีการกำหนดแหล่งจ่ายกระดาษ
[โหมดสี]
สลับระหว่างการพิมพ์สีหรือขาวดำ
[+][-]
[วิธีการส่งออก]
ตั้งค่าวิธีการแสดงข้อมูลที่จะพิมพ์ คุณสามารถตั้ง PIN ในข้อมูลที่จะพิมพ์หรือจัดเก็บข้อมูลที่จะพิมพ์ลงในอุปกรณ์
[+][-]
[กระดาษแบบกำหนดเอง]
ช่วยในการบันทึกขนาดกระดาษที่ต้องการซึ่งคุณสามารถใช้ในการพิมพ์ได้
รายการที่มี () กำกับคือขนาดกระดาษมาตรฐานและไม่สามารถแก้ไขหรือลบออกได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง