ไม่พบอุปกรณ์บนเครือข่าย

หากคุณระบุพอร์ตของเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายระหว่างการติดตั้ง อุปกรณ์อาจไม่แสดงในรายการเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานร่วมกัน
หากเกิดกรณีนี้ แสดงว่าอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าตามที่จำเป็น โดยดูที่ "การแก้ไข" แต่ละข้อ

สาเหตุ 1.

การตั้งค่าเครือข่ายของระบบปฏิบัติการไม่ถูกต้อง
การแก้ไข
ตรวจสอบว่าได้มีการกำหนดการตั้งค่าที่สำคัญในรายการการตั้งค่าเครือข่ายของระบบปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว หากยังไม่ได้ตั้งค่าดังกล่าว ให้เปลี่ยนการตั้งค่าตามขั้นตอนต่อไปนี้
(1) แสดง [ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน] → ตรวจสอบโปรไฟล์เครือข่ายที่ใช้งานใน [ดูเครือข่ายที่ใช้งานของคุณ]
คุณสามารถปิด [ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน] โดยใช้ขั้นตอนดังนี้
ใน Windows 10/Server 2016/Server 2019
เลือก [การตั้งค่า] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [อีเทอร์เน็ต] → คลิก [ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน]
ใน Windows 8.1/Server 2012 R2
คลิก [แผงควบคุม] > [เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต] > [ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน]
(2) คลิก [เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้ร่วมกันขั้นสูง]
(3) ถ้าเลือก [การค้นพบเครือข่าย] > [ปิดการค้นพบเครือข่าย] ในโปรไฟล์เครือข่ายที่ได้ตรวจสอบไปแล้วในขั้นตอนที่ (1) ให้เลือก [เปิดการค้นพบเครือข่าย]
(4) คลิก [บันทึกการเปลี่ยนแปลง]
หากต้องใช้รหัสผ่านของ Administrator หรือยืนยันข้อมูล ให้ใส่รหัสผ่านหรือข้อมูลสำหรับการยืนยัน

สาเหตุ 2.

ระบบปฏิบัติการมีการตั้งค่าเพื่อให้ไม่พบอุปกรณ์
การแก้ไข
หากต้องการแสดงอุปกรณ์ในรายการเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานร่วมกัน ให้เปลี่ยนการตั้งค่าของระบบปฏิบัติการตามขั้นตอนต่อไปนี้
(1) คลิก [โปรแกรม] > [โปรแกรมและคุณลักษณะ] จาก [แผงควบคุม] ของ Windows
(2) คลิก [เปิดหรือปิดคุณลักษณะของ Windows] ในหน้าจอ [โปรแกรมและคุณลักษณะ]
(3) เปิดใช้งาน [สนับสนุนการแบ่งปันแฟ้มแบบ SMB 1.0/CIFS] ในหน้าจอ [คุณลักษณะของ Windows] → คลิก [ตกลง]
คุณอาจต้องรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์เพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าใหม่
สำหรับระบบปฏิบัติการของเซิร์ฟเวอร์ เลือก [Manage] > [Add Roles and Features] จาก [Server Manager] และเปิดใช้งาน [Features] > [สนับสนุนการแบ่งปันแฟ้มแบบ SMB 1.0/CIFS]
(4) หลังจากคุณติดตั้งไดรเวอร์เสร็จแล้ว ให้คืนค่าการตั้งค่ากลับไปเป็นค่าดั้งเดิม
การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าข้างต้นจะต้องใช้สำหรับการติดตั้งไดรเวอร์เท่านั้น ขอแนะนำให้คุณคืนค่า [สนับสนุนการแบ่งปันแฟ้มแบบ SMB 1.0/CIFS] กลับไปเป็นการตั้งค่าดั้งเดิมเมื่อการติดตั้งไดรเวอร์เสร็จสมบูรณ์

สาเหตุ 3.

สภาพแวดล้อมแบบเครือข่ายเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่พบอุปกรณ์
การแก้ไข
ในสภาพแวดล้อมแบบเครือข่าย TCP/IP ให้ตั้งค่าเพื่อให้อุปกรณ์ที่คุณต้องการค้นพบและคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้งานอยู่บนเครือข่ายย่อยเดียวกัน
หากคุณเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อมแบบเครือข่ายอื่นนอกเหนือจาก TCP/IP ให้ติดตั้งไดรเวอร์โดยระบุพอร์ตหรือที่อยู่ IP

สาเหตุ 4.

ไดรเวอร์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่ค้นพบจะได้รับการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
การแก้ไข
ถ้าคุณต้องการติดตั้งไดรเวอร์โดยอาศัยการตรวจหาอุปกรณ์ ให้ถอนการติดตั้งไดรเวอร์ก่อน จากนั้นจึงค้นหาอุปกรณ์อีกครั้ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง