Cập Nhật/Gỡ Cài Đặt Trình Điều khiển

Quy trình cập nhật trình điều khiển và gỡ cài đặt trình điều khiển được mô tả dưới đây.