Cập Nhật Trình Điều Khiển

Bạn có thể cập nhật trình điều khiển đã cài đặt sang phiên bản mới hơn.
Bạn nên tải xuống trình điều khiển mới nhất với các chức năng và/hoặc hệ điều hành mới và cập nhật chúng.
Bạn cũng có thể cập nhật trình điều khiển đã cài đặt trong khi cài đặt trình điều khiển cho một thiết bị mới nhưng trong phần này, chỉ có quy trình cập nhật trình điều khiển đã cài đặt được giải thích.

Điều kiện tiên quyết

Tải trình cài đặt
Bạn có thể tải xuống bản cập nhật trình cài đặt từ trang Web của Canon (https://global.canon/).
Khi khởi động máy tính, đăng nhập là thành viên của Administrators.
[Bàn làm việc] màn hình hiển thị (khi sử dụng Windows 8.1/Server 2012 R2)

Quy trình

1.
Khởi động trình cài đặt → thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
2.
Chọn [Cập nhật trình điều khiển máy in hiện có] → nhấp vào [Tiếp].
3.
Kiểm tra [Danh Sách Máy In cần Cài Đặt] → nhấp vào [Bắt đầu].
4.
Kiểm tra thông báo hoàn tất cài đặt → nhấp vào [Thoát].
Bạn cũng có thể in trang thử nếu cần.
Khởi động lại máy tính của bạn khi hiển thị thông báo hướng dẫn bạn làm như vậy.
Khi cập nhật trên máy chủ in, cập nhật trình điều khiển trên máy khách, tham khảo quy trình cài đặt máy tính là máy khách máy in chia sẻ.

Chủ đề liên quan