Cài Đặt Làm Máy Chủ In

Phần này giải thích cách cài đặt cấu hình chia sẻ và cài đặt trình điều khiển để sử dụng máy tính được kết nối với thiết bị là máy chủ in.

Điều kiện tiên quyết

Khi khởi động máy tính, đăng nhập là thành viên của Administrators.
[Bàn làm việc] màn hình hiển thị (khi sử dụng Windows 8.1/Server 2012 R2)

Quy trình

1.
Khởi động trình cài đặt → thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
2.
Nếu màn hình [Chọn Quá Trình] được hiển thị, chọn [Thêm máy in mới] → nhấp vào [Tiếp].
3.
Nếu màn hình [Chọn Máy In để Cài Đặt] được hiển thị, chọn thiết bị để cài đặt từ [Danh Sách Máy In] → nhấp vào [Tiếp].
4.
Chọn [Sử dụng dưới dạng máy in chia sẻ] → cài đặt cổng trong [Cổng] → nhấp vào [Tiếp].
Đổi [Tên Chia Sẻ] nếu cần.
5.
Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình → nhấp vào [Thoát].

Chủ đề liên quan