Gắn Hình Mờ

Bạn có thể chồng và in các ký tự bán trong suốt như [BÍ MẬT HÀNG ĐẦU] hoặc [BẢN NHÁP] lên trên dữ liệu in.
Bạn cũng có thể tạo hình mờ mới.

Để Gắn và In Hình Mờ

1.
Hiển thị tờ [Bố Cục].
2.
Chọn [Chèn Hình Mờ] → chọn tên hình mờ.

Để tạo hình mờ mới

1.
Hiển thị tờ [Bố Cục].
2.
Nhấp vào [Chèn Hình Mờ] > [Chi tiết].
3.
Trong hộp thoại [Sửa Hình Mờ], nhấp vào [Thêm].
4.
Nhập tên trong [Tên].
Nếu cần, nhập các ký tự và đặt thuộc tính, vị trí, đường viền và chồng hình cho hình mờ.
5.
Nhấp vào [OK].
6.
Nhấp vào [Đóng].
Hình mờ đã tạo được thêm vào danh sách [Chèn Hình Mờ].

Chủ đề liên quan